ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست توسعه اقتصادی نفت و گاز ۰۶۰۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست  توسعه اقتصادی نفت و گاز

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                       وزارت معادن و پترولیم

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   معینیت منرالها و هایدروکاربن ها

گزارشدهی به :                  رئیس عمومی تنظیم هایدروکاربن ها

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۶/۰۹/۱۳۹۹ الی ۱۷/۰۹/۱۳۹۹

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت معادن و پترولیم:

وزارت معادن وپطرولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته وتمام معادن جامد وهایدرو کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی واجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف واستخراج متداوم معادن میسر میسازد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه: مدیریت، طرح، تهیه، ترتیب و بازنگری پالیسی های اقتصادی، مالی و سایر پالیسی های مربوط به نفت و گاز در روشنایی چهار چوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و استندرد های بین المللی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف تخصصی:

 1. ارایه پالیسی ها و  مشوره های استراتیژیک در رابطه به سکتور نفت و گاز و تامین ارتباط با سایر ریاست های وزارت به منظور ارایه مشوره های لازم.
 2. تحلیل پالیسی ها، پروگرام ها و ارزیابی تاثیرات آن بالای سکتور نفت وگاز.
 3. طرح و ارایه پیشنهادات رژیم مالی برای تعیین( فیصدی حق الامتیاز؛ کرایه سطح زمین؛ امتیازات امضا و تولید ابتدایی) نظر به مودل های اقتصادی مالی رایج بین المللی و منطقوی تهیه شده در ساختار قرارداد های نفت و گاز.
 4. طرح پالیسی ها، اولویت بندی بلاک های نفت وگاز با درنظرداشت ابعاد اقتصادی آن غرض داوطلبی.
 5. تهیه و ترتیب مودل های اقتصادی و مالی پیرامون بلاک های نفت و گاز و ارایه آن به مقامات ذیصلاح و ادارات ذیربط دولتی و بین المللی در راستای جلب سرمایه گزاری.
 6. زمینه سازی برای تدویر کنفرانس های اختصاصی ملی و بین المللی نفت و گاز در راستای اگاهی دهی از وضعیت نفت وگاز و تغیرات در حال و آینده غرض بهبود و ایجاد سهولت در پالیسی های مربوط سکتور نفت وگاز.
 7. تامین ارتباط با مقامات معادن کشورهای ذیعلاقه و پیشنهاد دایر نمودن مذاکرات به مقامات امور معادن آن کشورها به منظور فراهم آوری تسهیلات معدنکاری بین افغانستان و کشور های ذیعلاقه.
 8. مدیریت فعالیت های ریاست مربوط در راستای بهبود، طرح و توسعه پالیسی های نفت و گاز.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات.
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. ایجاد هماهنگی در تهیه و ترتیب پالیسی ها، مقررات و طرزالعمل ها در سکتور نفت وگاز با در نظرداشت قانون معادن، قانون و مقررات نفت وگاز مطابق اهداف وزارت معادن و پترولیم.
 2. همکاری و هماهنگی در پروسه تدارکاتی قرارداد های نفت وگاز با در نظرداشت طرزالعمل نفت و گاز.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ذیل: انجنیری نفت و گاز، تفحص و اکتشاف نفت و گاز، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت مالی، حکومتداری، انکشاف پالسی ها و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور توسعه اقتصادی، امور پالیسی های نفت گاز، نفت و گاز، امور تخنیکی نفت و گاز) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و تسلط به زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم