ریاست تکنالوژی معلوماتی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه دوم  لوی حارنوالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تکنالوژی معلوماتی ۰۸۵۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست تکنالوژی معلوماتی

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:                لوی حارنوالی

بخش مربوطه:             مرستیالی مالی و اداری

موقعیت بست:             کابل

تعداد بست:                (۱)

گزارشدهی به :            مرستیال مالی و اداری

گزارش گیر از:             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازۀ معاش:               ااصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد لوی حارنوالی:

لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان جز قوه اجرائیه است، در اجراأت خود مستقل بوده و  مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در پیشگاه محکمه  می باشد. که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد. ساختار تشکیلاتی و اجراأت این اداره  با رعایت اسناد تقنینی و پلان ستراتیژیک اداره  در چهار  بخش(مالی و اداری، تحقیق، تعقیب و نظارت از تنفیذ احکام) تدوین گردیده است. لوی حارنوالی منحیث مدعی العموم در تمام جرایم و به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی، تطبیق قانون، حاکمیت قانون و تقویت سیاست جنائی می باشد نقش بارزی را ایفا می نماید تا با انجام مکلفیت های خود در تمامی نقاط این کشور از طریق ریاست های مرکزی  و ولایتی بتواند عدالت را تامین نماید.

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت, نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه خدمات تکنالوژی معلوماتی به بخش های مختلف اداره به منظور معیاری سازی نرم افزارها، مکانیزه نمودن فعالیت ها، حل مشکلات و سرعت بخشیدن امور

 

وظایف تخصصی بست:

 1. مدیریت امور به منظور ارزیابی وضعیت موجود جهت تشخیص مشکلات، چالش ها، محدودیت ها و نیاز سنجی تکنالوژیکی ریاست های مرکزی و ولایتی اداره
 2. ایجاد راهکار های مناسب غرض رفع مشکلات، چالش ها، محدودیت ها و  تأمین نیازمندی های تکنالوژیکی بخش های مرکزی و ولایتی اداره در هماهنگی با مراجع ذیربط
 3. مدیریت فعالیت های فنی و تخنیکی و برنامه ریزی جهت طرح، دیزاین، ایجاد و انکشاف برنامه ها، نرم افزارها، سیستم ها و شبکه های تکنالوژی معلوماتی غرض بهبود و معیاری سازی ساختارهای جمع آوری و حفظ معلومات
 4. نظارت و حصول اطمینان از حفظ و مراقبت وسایل تکنالوژی معلوماتی اداره و تشخیص مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و ترمیم به موقع آن ها جهت عرضه خدمات بهتر برای تمام بخش های اداره
 5. طرح و حصول اطمینان از ایجاد بانک معلوماتی، نگهداشت و تجدید متداوم اسناد، معلومات و ارقام احصائیوی اداره، دایرکتوری های مورد ضرورت غرض اخذ کاپی (Backup) معلومات جمع آوری شده و بازیابی آن در حالات ضرورت
 6. حصول اطمینان از فعال بودن تمام شبکه ها و سیستم های تکنالوژی معلوماتی و نظارت از نصب سرورها، سویچ ها، اکسس پاینت ها، روترها، تلیفون های داخلی یا  (VOIP)و  دیجیتل
 7. طرح، تدوین و ترتیب پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمودهای استفاده از تکنالوژی معلوماتی غرض استفاده مؤثر از انترنت و وسایل تکنالوژی معلوماتی
 8. طرح،ایجاد و انکشاف میکانیزم امنیتی بمنظور اتخاذ تدابیر لازم جهت تضمین مصؤنیت و حفظ امنیت شبکه ها و سیستم های تکنالوژی معلوماتی
 9. نظارت از رعایت ستندرد ها و معیارهای لازم در ایجاد برنامه ها، نرم افزارها، سیستم ها و شبکه های تکنالوژی معلوماتی و حصول اطمینان از چگونگی کیفیت پروسس و کارائی آنها
 10. حصول اطمینان از نصب سخت افزارها و نرم افزارها و نظارت از توظیف کارمندان غرض تشخیص و ترمیم عوارض نرم افزاری و سخت افزاری وسایل تکنالوژی معلوماتی (کمیپوتر، پرنتر، فوتوکاپی، پروجکتور، اسکنر، استبلیزر و تیلفون ها….)شعبات اداره
 11. ارائه طرح ها و مشوره های مفید و مسلکی در خصوص رفع نواقص دستگاها و شبکه تکنالوژی معلوماتی، معیاری سازی نرم افزارها و میکانیزه نمودن فعالیت ها به منظور حل مشکلات و تسریع امور
 12. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های داخلی اداره، کارکنان تخنیکی و سایر ادارات ذیدخل بمنظور پیشبرد بهتر عملیات های تخنیکی و اجراأت مؤثر

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 • رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 • تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 • انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 • ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس، تکنالوژی معلوماتی، برنامه های کمپیوتری، مدیریت تکنالوژی معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های خدمات تکنالوژی معلوماتی، مدیریت سیستم ها، شبکه ها، پروگرامینگ، برنامه نویسی، انجنیری تکنالوژی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم