ریاست ثبت، حفظ و تصفیه اسناد املاک

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  ثبت، حفظ و تصفیه اسناد املاک                                                                      ۰۴۶۶

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست  ثبت، حفظ و تصفیه اسناد املاک

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت مالیه

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۱۴/۹/۱۳۹۷ الی ۲۷/۹/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از طرح و ایجاد سیستم احصائیوی و دیتابیس بمنظور جمع آوری ارقام احصائیه املاک دولتی و ثبت آن در دیتابیس جهت حفاظت از جایدادهای املاکی دولت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:.

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت حصول اهداف پیشبینی شده.
 2. سهمگیری درطرح لوایح، طرزالعمل ها وسایراسناد تقنینی که تمام مناسبات املاکی براساس آن تنظیم گردد
 3. کنترول و تطبیق تدابیر غرض رسیدگی به مشکلات حقوقی و تصفیه اسناد املاک دولتی  .
 4. کنترول از امور احصائیه و دیتابیس تصفیه، ثبت و حفظ اسناد املاک دولتی غرض ثبت ارقام دقیق و موثرازجایدادهای دولتی .
 5. تشخیص و رفع مشکلات اسناد جایدادها از لحاظ حقوقی و منازعه طبق حکم (۱۹۰۸) مقام عالی ریاست دولت به همکاری ادارات ذیربط در امورتصفیه بمنظور حفاظت از جایدادهای املاک دولتی.
 6. . تدویرجلسات و تعین اولویت های کاری مطابق نیازمندیها و پلان کاری بمنظور حصول اهداف.
 7. تحلیل گزارشات کاری املاکی ادارات و مشخص نمودن کاستی ها و کمبودیها بعد از اخذ هدایات بخش مربوطه جهت اجراات بعدی.
 8. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه.
 9. رهبری و ارائیه معلومات بموقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال ومقرره طرز سلوک درساحه کاری مربوطه.
 11. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر .
 12. ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار و سالانه در موقع ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت و دستاوردهای ریاست مربوط.
 13. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷،۸، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، فقه و قانون، اداره عامه ،اداره و تجارت ، مدیریت عمومی ، پالیسی اداره عامه ، انکشاف پالیسی ،پلانگذاری و یا سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی  بالاتر آن ترجیح داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور اقتصادی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این بست حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم