ریاست حفظ و مراقبت سرک های ولایت خوست

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست حفظ و مراقبت سرک های ولایت خوست ۰۷۶۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست حفظ و مراقبت سرک های ولایت خوست

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                  وزارت فواید عامه

بخش مربوطه:                  معاونیت حفظ و مراقبت سرکها / ریاست عمومی حفظ و مراقبت سرکها

موقعیت بست:                   مرکز ولایت (شهر خوست)

گزارشده به :                     رئیس عمومی حفظ و مراقبت سرکها

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۷/۰۲/۱۴۰۰ الی ۱۹/۰۲/۱۴۰۰

 

———————————————————————————–

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت فواید عامه:

دورنمای ما ایجاد یک شبکه مصون ،موثر و کارای سرک در افغانستان  که شامل شاهراه های منطقوی ، شاهراه های  ملی ، و سرک های ولایتی به شمول پل ها بوده  و یک بخش خیلی عمده سیستم ترانسپورتی را برای مردم نجیب افغانستان تشکیل میدهد،میباشد.

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان.

هدف وظیفه مدیریت و نظارت از چگونگی اعمار، ساخت و ساز و حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف وزارت.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • نظارت از چگونگی ساخت و ساز و حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در سطح ولایت جهت تحقق پلان و پروگرام اداره مربوطه.
• نظارت از استفاده معقول وسایل و وسایط جهت ترمیم و حفظ و مراقبت شاهراه ها.
• مدیریت و نظارت از تطبیق اهداف و پروگرام های وزارت به منظور بهبودی امور مربوطه.
• ارایه طرح ها و پیشنهادات در امور ساختمانی به ریاست عمومی حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی جهت اخذ منظوری.
• نظارت و کنترول از امور ساختمانی پروژه های تحت کار در ریاست مربوطه.
• نظارت از رفع عوارض تخنیکی سرکها، پل ها، پلچک ها بصورت عاجل جهت بازگشایی آن بروی ترافیک.
• کنترول و نظارت از طرح پلان های انکشافی و ارزیابی موثریت و کارایی پروژه ها با درنظرداشت منفعت اقتصادی و اجتماعی پروژه ها.
• مدیریت و نظارت از تهیه و ترتیب اسناد پروژه ها غرض مرور تخنیکی و مالی پروپوزل های پروژه در مطابقت با قانون تهیه و تدارکات کشور.
• نظارت و کنترول از امور حفظ و مراقبت پروژه های تحت کار در ولایت مربوط.
• کنترول و نظارت از تطبیق پلان های ساختمانی در امور سرکها و ترتیب برآورد احجام کاری و مراقبتی در سطح ولایات.
• کنترول و نظارت از حواله های معاشات، خریداری ها و جمع و قید امور خزانه دارها به منظور اجرای قانونی تخصیصات و بودجه اداره.
• کنترول و نظارت از فورمه های صورت مصرف تخصیصات، مصرف بودجه عادی و انکشافی در مطابقت به قانون نافذه کشور.
• کنترول و بررسی از فورمه مالی (م۱۰) پیشکی، حواله جات بخش بودجه عادی.
• کنترول و نظارت از اسناد محسوبی فورمه (م۱۲) و نظارت از کودهای تخصیصات غرض حصول اطمینان.
• کنترول و مراقبت اجرا و تطبیق تمام قانون تدارکاتی در مورد داوطلبی ها و خریداری ها و استفاده از اسناد معیاری وزارت مالیه.
• کنترول و نظارت از ترتیب شرط نامه های معیاری برای پروژه های که ایجاب داوطلبی را مطابق به قانون تدارکات می نماید.
 
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
وظایف هماهنگی • تامین ارتباط و هماهنگی با شرکت های قراردادی جهت حصول اطمینان از تطبیق و تحقق برنامه ها مطابق معیارهای تعیین شده.
• تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوط.
 
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:  
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های (سرکسازی انجنیری و سیول انجنیری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور در یکی از رشته‌های ذیل و سایر رشته های مرتبط به درجات بالاتر در رشته‌های ذیل ارجحیت داده می ‌شود.  
 
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ساخت و ساز و حفظ و مراقبت زیربنا های ساختمانی ترانسپورتی و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
 
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
 
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 
نوت کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند و حق شکایت را نیز ندارند.  

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم