ریاست حمایت اقتصادی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت دولت در امور شهداء و معلولین  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست حمایت اقتصادی ۰۷۸۶

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست حمایت اقتصادی

بســــت:                         دوم

وزارت/اداره:                     وزارت دولت در امور شهداء و معلولین

بخش مربوطه:                 معاونیت حمایوی و عرضه خدمات / ریاست حمایت اقتصادی

موقعیت بست:                 کابل (مرکز)

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :               معاون حمایوی و عرضه خدمات

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:       ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۴/۱۴۰۰

هدف وظیفه مدیریت نظارت و انسجام امور حمایت اقتصادی ورثه شهدا ومعلولین به منظور عرضه خدمات موثر، طرح وتطبیق پالیسی ها و طرزالعمل های وزارت امور شهداء و معلولین.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ کنترول و مدیریت امور پرداخت های افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا وثبت در سیستم جدید الکترونیکی و بایومتریک.
۲٫ تنظیم و مراقبت از پروسه اجرای حقوق معلولین و ورثه شهدا و حل مشکلات درزمینه حقوق آنها.
۳٫ ارایه مشوره های لازم تخنیکی بمنظور غنامندی سیستم جدید الکترونیکی وبایومتریک و یقینی نمودن تطبیق موثر سیستم مذکور.
۴٫ نظارت وکنترول ازنحوه امور مالی و محاسبه، بایومتیریک و تادیه حقوق معولین و ورثه شهدا در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه بمنظور تسریع روند اجراات امور مربوط
۵٫ ایجاد راهکار های موثر در طرح وترتیب لوایح، مکانیزم وپروسه های کاری برای تسهیل اجرای حقوق ورثه شهدا ومعلولین.
۶٫ ایفای سهم فعال در تدوین و تطبیق پالیسی ها، طرزالعمل ها، رهنمود ها، لوایح وسایر اسناد تقنینی.
۷٫ سهم گیری فعال در طرح وترتیب لوایح، مکانیزم وپروسه های کاری برای تسهیل اجرای حقوق ورثه شهدا ومعلولین.
۸٫ فراهم آوری تسهیلات در امور پرداخت ها ومدیریت سالم اجرای معاش سالانه ورثه شهدا ومعلولین
۹٫ مدیریت تنظیم اسناد ووثایق ورثه شهدا ومعلولین جهت ثبت در سیستم الکترونیکی وهمکاری درمعرفی ورثه شهدا ومعلولین به منظور بایومتریک
۱۰٫ طرح وتنظیم طرزالعمل ها، رهنمود ها، لوایح پیرامون پرداخت شفاف حقوق رفاهی معلولین وورثه شهدا.
وظایف مدیریتی ۱۱٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۱۲٫ حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۱۳٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۱۴٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۱۵٫ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری
۱۶٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۱۷٫ رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
۱۸٫ رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
۱۹٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
۲۰٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۲۱٫ تامین ارتباطات با سطح رهبری اداره غرض اخذ هدایات، حمایت های تخنیکی، رهنمائی ها، احکام، پایسی ها و پلان های اجرائیوی، و تطبیقی.
۲۲٫ تامین روابط کاری با ارگانهای همکار (محاکم، ارگانهای امنیتی، وکلای گذر) نواحی شهر جهت ایجاد شفافیت و جلوگیری از طی مراحل اسناد نادرست و غیر قانو
۲۳٫ تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مربوطه تحت اثر و سایر ادارات غرض حصول اهداف متوقعه اداره.
۲۴٫ هماهنگی با موسسات همکار که در عرصه خدمات به معلولین فعالیت مینمایند.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های مدیریت مالی، اداره تجارت، اقتصاد، حقوق، اداره عامه، حسابداری، حکومتداری، CA, ACCA, CIA, CPA و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتردر رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور مالی، محاسبه امور پولی، بانکداری) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم