ریاست خاک شناسی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خاک شناسی                                                     ۰۲۵۶-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست خاک شناسی

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیــت:                کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت پلانگذاری و سازماندهی بخش تحقیقات خاک شناسی در مطابقت با وظایف اساسی تخقیقات خاک شناسی که در پالیسی ها و استرانیژی های انستیتوتتحقیقات زراعتی انعکاس یافته است.

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
 2. مدیریت و نظارت تقویه و حاصلخیزی خاک و رفع قلت عناصر کم مصرف مشکلات خاک های کشور برای دهاقین و باغداران .
 3. فراهم آوری تسهیلات لازم برای اجرای امور سروی خاک و جمع آوری ارقام در سرتاسرکشور.
 4. تهیه طرزالعملهای سروی ونمونه گیری آ ب، خاک ونبات، تجزیه لابراتواری و تحلیل ارقام نتایج لابراتواری به منظور معرفی انواع خاکها
 5. نشان دادن آب، خاک و نبات درنقشه های خاکشناسی به منظور فراهم نمودن معلومات مقدماتی برای طرح وتطبیق تجارب تحقیقات .
 6. اصلاح و تقویه خاکها برای توافق نباتاتیکه از نگاه تولید غذا، عاید واصلاح محیط زیست دارای اهمیت قابل ملاحظه باشد
 7. تجهیز وفعال نگاه داشتن لابراتوارهای سروی وتحلیل و تجزیه لابرتواری آب وخاک به منظور طرح ودیزاین تجارب تحقیقاتی برای دریافت درجات توافق نباتات با انواع خاکها و آبهای کشور.
 8. معرفی درجه توافق نباتات عمده زراعتی درانواع خاک هاوآب های کشورو معرفی تخنیکهای مناسب حفظ رطوبت خاک، آبیاری وافزایش رطوبت و عناصرغذایی درخاک وجلوگیری ازفرسایش خاک.
 9. ایجاد میکانیزم عملی برای تجزیه آب وخاک وسفارش نباتات قابل توافق و تجزیه کودهای کیمیاوی و عضوی دربدل فیس مناسب جهت پایداری خدمات تحیقیقات خاکشناسی.
 10. ترتیب پلان تجارب تحقیقاتی کشت نباتات درمناطق خشک وتحلیل وتجزیه معلومات تجارب تحقیقاتی برای مشخص نمودن مناطق مناسب برای کشت نباتات در مناطق خشک کشور.
 11. ایجاد هماهنگی موثر با ریاست ترویج و سایر ریاست های تخنیکی وفراهم نمودن امکانات لازم به منظورعملی نمودن بهتر پلان سالانه ریاست تحقیقات خاک شناسی.
 12. ایجاد هماهنگی با موسسات تحقیقات خاکشناسی وآبیاری جهانی وتمویل کننده گان به منظور جلب همکاریهای تخنیکی آنها برای بلند بردن ظرفیت متخصصین تحقیقات خاکشناسی و آبیاری و تجهیز لابراتوارهای خاکشناسی و آبیاری.
 13. توسعه مکانیزم هماهنگی با ولایات غرض فعالیت ها وعرضه خدمات موثر و تحکیم ارتباطات متداوم وسریع بین وزارت و روسای زراعت ولایتی.
 14. دایرنمودن ورکشاپها وکورسهای آموزشی برای کارمندان ترویج دولتی وغیر دولتی ودهاقین کشور به منظور ارایه سفارشات و رهنمایی لازم تنظیم موثر آب وخاک در مزارع تولیدی.
 15. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 16. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 17. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه

انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( تحقیقات زراعتی،زراعت عمومی، علوم نباتی، اگرونومی، حفاظه نباتات، باغداری وخاکشناسی، وآبیاری) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم