ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات بدخشان و سرپل

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم اداره ارگانهای محلی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت بدخشان ۰۷۳۵
۲ ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل ۰۷۳۶
 

مشخصات بست:

عنوان بست                  : ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری ولایات بدخشان و سرپل

بســــت                         :  دوم

وزارت/اداره                      :  اداره مستقل ارگانهای محل

موقعیـــت                       : (ولایت مربوطه)

گزارشدهی به                  : معاونیت ولایت (مطابق ساختار تشکیلاتی

گزارشگیری از                            : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۹/۰۳/۱۳۹۸  الی  ۲۰/۰۳/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از اجراات امور خدمات تخنیکی وسکتوری ولایت در مطابقت پلان انکشافی ولایتی و قوانین  نافذه کشور.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی ولایت مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده اداره؛
 2. طرح پلان های انکشافی ‍‍‍‍ولایت در هماهنگی با ادارت ذیربط جهت نظارت از تطبیق پلان سکتورها و شاخص های  ذکر شده؛
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با شوراهای محل و شوراهای مردمی جهت جلب حمایت مردم و سهم گیری در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سایر سکتور های مرتبط؛
 4. نظارت از تطبیق پلان های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سایر سکتور های مرتبط در سطح ولایت به منظور بهبود امور بخش مربوطه؛
 5. راه اندازی برنامه های آگاهی دهی از تمام سکتورهای مندرج درپلان انکشافی ولایتی جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم از برنامه های انکشافی ولایت؛
 6. مراقبت و نظارت از امور درج آمار و ارقام احصائیوی از سکتور های مختلف مرتبط در دیتابیس غرض دسترسی به موقع به ارقام و تقویت پلان انکشافی ولایتی؛
 7. تدویر جلسات تخنیکی و سکتوری ادارات مربوطه بشکل دوامدار در هماهنگی با جلسات رهبری ولایت جهت انسجام بهتر امور مربوطه و بدست آوردن نتایج متوقعه مطابق به پلان؛
 8. دریافت گزارش از بخش های مربوطه و ادارات تخنیکی وسکتوری مقیم ولایت و ارایه آن به مراجع مربوطه و مقام ولایت؛
 9. حصول اطمینان از تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 10. تسهیل ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه؛
 14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛
 15. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود   .

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل   ترتیب گردیده است:

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : انجنیری (سیول)، اداره تجارت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، اداره عامه، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، تعلیم و تربیه، زراعت، محیط زیست  و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا پلانگذاری یا نظارت و ارزیابی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم