ریاست خدمات تخنیکی و مصئونیت

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات تخنیکی و مصئونیت ۰۲۳۳-۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست خدمات تخنیکی و مصئونیت

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                       وزارت ترانسپورت

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   معینیت پالیسی و تخنیکی

گزارشدهی به :                معین پالیسی و تخنیکی

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۹

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت ترانسپورت:

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصئون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشور میباشد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت، کنترول و سازماندهی امور خدمات مصئونیت تخنیکی جاده یی با هزینه کمتر، ارتقای سطح مصئونیت در حمل و نقل مسافر و بار، معیاری سازی و مصئون سازی صنوف تخنیکی و ترمیماتی.

وظایف تخصصی:

 

 1. نظارت از ایجاد سیستم الکترونیکی برای صدور سرتیفیکت (Certification) به وسایلی که از تست معاینه تخنیکی به کامیاب عبور میکند
 2. انکشاف و توسعه امور خدمات تخنیکی و مصئونیت به منظور عرضه خدمات متوازن در سرتاسر کشور
 3. انجام مطالعات در رابطه به نیازمندی ها و چگونگی ایجاد مراکز معاینات تخنیکی الکترونیکی وسایط نقلیه
 4. تحکیم ارتباط کاری با ادارات ذیربط پیرامون چگونگی و نوع سرمایه گذاری در مراکز معانیات تخنیکی الکترونیکی
 5. طرح و پیشنهاد راه های حل مناسب جهت ارتقای اطمئنانیت وسایط نقلیه از نگاه حالت فزیکی، تخنیکی، میخانیکی و محیط زیستی
 6. انجام پژوهش در رابطه به نیازمندی های تاسیساتی، خدماتی، ابزار و وسایل تکنالوژیکی در مراکز معاینات تخنیکی
 7. طرح و ترتیب طرزالعمل اجرائیوی پروسه کاری معانیات تخنیکی وسایط نقلیه
 8. تدویر ورکشاپ ها و سیمینارهای فنی و مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان فنی وزارت
 9. ترویج و اعمال تدریجی تکنالوژی معاصر در بخش ترانسپورت زمینی کشور

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه
 2. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری و نوآوری خدمات تخنیکی
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی جهت انکشاف سکتور ترانسپورت و بهبود عرضه خدمات

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (انجنیری ترانسپورتیشن، انجنیری اتومیخانیک، طرح ریزی موسسات ترانسپورتی، مدیریت ترانسپورت) و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (انجنیری ترانسپورتیشن، انجنیری اتومیخانیک، و سایر موارد مندرج دراین لایحه وظایف)
  • مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،
  • مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،

مهارت­های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم