ریاست خدمات تخنیکی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات تخنیکی ۰۵۰۶

مشخصات بست

عنوان بست :                    ریاست خدمات تخنیکی

وزارت/اداره :                     اداره هوانوردی ملکی

بست :                            دوم

تعداد بست:                     (۱)

موقعیت:                          مرکز

بخش مربوطه:                    معاونیت عملیاتی

گزارش دهی به:                  معاون عملیاتی

گرازش گیری از :                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:           ۰۵-۰۶-۱۳۹۹ الی ۱۷-۰۶-۱۳۹۹

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره هوانوردی ملکی:

اداره هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی، در فصل دوم، ماده یازدهم تشکیل، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی، چنین مشعر است : اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امور مربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید.

قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( ۸۸ ) مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .
طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( ۳۵۷۷ ) مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ از جانب محترم رئیس جمهور، دولت اسلامی افغانستان بتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ منظور گردیده است .اداره هوانوردی ملکی عمدتاً مسئول خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی، مسافرین، اموال، کارگو در مطابقت به قوانین نافذه و استندرد های سازمان های بین المللی که افغانستان عضویت آنرا کسب نموده است، میباشد.

هدف وظیفه:

اداره ، رهبری سازماندهی و نظارت از عرضه خدمات تخنیکی و فنی در عرصه ترانسپورت هوائی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از نصب ومنتاژ دستگاه های رهنمائی طیارات وسایر دستگاه ها در میادین هوایی غرض حصول اطمینان از فعال ساختن دستگاه ها متذکره مطابق به استاندردهای ICAO
 2. نظارت و کنترول از فعالیت و نصب دستگاه های پیشرفته نویگیشن DEM – DVOR – ILS جهت فعال نگهداشتن میادین هوایی کشور، تامین مصونیت پروازها و حصول اطمینان از فلایت چک دستگاه های مربوطه.
 3. نظارت و کنترول از فعال بودن دستگاه های WAM و ASR8 در تمام کشور .
 4. نظارت ومراقبت از دستگاه ها و سمیولترها در انستتیوت اداره هوانوردی ملکی، جهت آموزش .
 5. کنترول از فعالیت نورمال دستگاه های سر وی لانس انواع رادار های PSR – SSR – WAM – MLAT – ADS-B وطرح نصب دستگاه های پیشرفته سرویلانس جهت نظارت از حریم هوایی کشور، فعال نگهداشتن میادین هوایی و تامین مصونیت پروازها .
 6. کنترول از سیستم چراغ های رنوی، تکسوی، جنراتورهای مولد برق میادین به منظور حصول اطمینان از فعال بودن آنها .
 7. کنترول از وسایل تخنیکی میادین هوایی کشور بمظور حصول اطمینان از فعال بودن سیستم های مخابره، رهنمایی طیارات و برق به جهت فراهم نمودن تسهیلات برای پرواز طیارات .
 8. نظارت و کنترول از سیستم ارتباطات مخابروی و الکترونیکی و توسعه مراکز ارتباطی مطابق خواست و نیازمندی های اداره هوانوردی ملکی.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست مربوطه در مطابقت به پلان کاری عمومی جهت حصول اطمینان از تحقق آن وفق اهداف استراتیژیک وزارت/اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوط
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی درهماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت/اداره
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش ربعوار و سالانه از بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از پیشبرد امور مربوط به ریاست
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده می شود

وظایف هماهنگی:

 1. ترتیب اجندا و هماهنگی با ادارات داخلی و خارجی به منظور تنظیم بهتر امور.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت هوانوردی ملکی، کنترول ترافیک هوایی، ترانسپورت هوایی، انجنیری طیاره، مصئونیت هوانوردی، حقوق، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، الکترومیخانیک، و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (امور فنی و مسلکی دستگاه های میادین هوایی، امور کنترول ترافیک هوایی،  و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف)
 • مدیریتی و تخصصی وظایف متذکره؛ حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 • دارندگان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود.

مهارت­های لازم

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های  سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص باعث عدم اجرای وظیفه نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم