ریاست خدمات تورید

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گار مایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات تورید ۰۷۴۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست خدمات تورید

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                       ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گار مایع

موقعیت بست:                  کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                  مقام اداره

گزارشدهی به :                رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۱۶/۰۱/۱۴۰۰ الی ۲۶/۰۱/۱۴۰۰

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: رهبری و مدیریت خدمات توریدی و انکشاف سیستم های مدرن اداری

—————————————————————————————————————–

وظایف تخصصی:

 1. تدوین پلان های نظارت به منظور تحقیق هدایات مقامات ذیصلاح در امر خدامات بندری.
 2. تدوین برنامه های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان تحت اثر.
 3. مطالعه و تحقیق ساحات مربوط به بنادر در قسمت چگونگی ایجاد زیربنا و تسهیلات در مطابقت به استراتیژی اداره.
 4. حصول اطمینان از اجرا و تطبیق دستورالعمل‌ها، طرزالعمل ها ولوایح مربوطه.
 5. تدوین پالیسی ارائه خدمات بندری، جهت کنترل، نظارت و اجراآت مثمر در راستای ارائه خدمات بهتر.
 6. انکشاف مستمر خدمات بندری در امر حمایت از سکتور خصوصی.
 7. نظارت از جمع آوری حق الخدمت وارداتی بصورت جنسی ویا نقدی.
 8. تسهیل پروسه های اداری جهت تخلیه به موقع مواد نفتی و گاز مایع، روی خط

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی با واحد های دومی جهت ایجاد سیستم گزارش گیری و گزارش دهی
 2. هماهنگی و نظارت از پیشرفت پروژه های انکشافی و زیر بنایی در تصدی مواد نفتی جهت بهتر شدن عرضه.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ( اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت پروژه ) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (نظارت و ارزیابی، انکشاف اداره، ارتقای ظرفیت، پالیسی‌سازی و مدیریتی مشابه یا تخصصی امور) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم