ریاست خدمات

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه دوم  لوی حارنوالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خدمات ۰۸۵۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست خدمات

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:                لوی حارنوالی

بخش مربوطه:             ریاست عمومی مالی و اداری- مرستیالی مالی و اداری

موقعیت بست:             کابل

تعداد بست:                (۱)

گزارشدهی به :            رئیس عمومی مالی و اداری

گزارش گیر از:             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازۀ معاش:               ااصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

 

پروژۀ تغییر

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد لوی حارنوالی:

لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان جز قوه اجرائیه است، در اجراأت خود مستقل بوده و  مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در پیشگاه محکمه  می باشد. که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد. ساختار تشکیلاتی و اجراأت این اداره  با رعایت اسناد تقنینی و پلان ستراتیژیک اداره  در چهار  بخش(مالی و اداری، تحقیق، تعقیب و نظارت از تنفیذ احکام) تدوین گردیده است. لوی حارنوالی منحیث مدعی العموم در تمام جرایم و به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی، تطبیق قانون، حاکمیت قانون و تقویت سیاست جنائی می باشد نقش بارزی را ایفا می نماید تا با انجام مکلفیت های خود در تمامی نقاط این کشور از طریق ریاست های مرکزی  و ولایتی بتواند عدالت را تامین نماید.

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور خدماتی، تعمیرات، ترانسپورت و محاسبه اجناس به منظور فراهم آوری تسهیلات لازم، تطبیق بهتر پروژه ها و اجراأت مؤثر

 

وظایف تخصصی بست:

 1. مدیریت منابع، فعالیت ها و عملکردهای بخش های تحت اثر در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی ها جهت فراهم آوری تسهیلات لازم در پیشبرد امور اداره
 2. مدیریت امور به منظور ارزیابی وضعیت موجود جهت تشخیص مشکلات، چالش ها، محدودیت ها و نیاز سنجی ضروریات ریاست های مرکزی و ولایتی اداره
 3. ایجاد راهکار های مناسب غرض رفع مشکلات، چالش ها، محدودیت ها و تأمین نیازمندی های خدماتی، تاسیساتی و ترانسپورتی بخش های مرکزی و ولایتی اداره در هماهنگی با مراجع ذیربط
 4. همکاری در طرح، تدوین و ترتیب پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمودهای خدماتی، تعمیراتی، و محاسبه اجناس غرض بلند بردن کیفیت عرضه خدمات در اداره
 5. حصول اطمینان از ترتیب و تطبیق فورم ها، ثبت، ذخیره و توزیع اجناس، طی مراحل و بررسی اسناد و اجناس بمنظور اطمینان از صحت، کیفیت و کمیت اجناس دریافت شده
 6. حصول اطمینان از موجودی اموال و اجناس تحویلخانه ها، تهیه  لیست مازاد و طی مراحل اسناد  به منظور تصفیه تحویلخانه ها، حفظ و نگهداری اجناس و لوازم
 7. مدیریت امور خدمات ترانسپورتی، تأمین روغنیات و پرزه جات، توزیع کارت دخول، و طی مراحل اسناد گمرکی و ترافیکی وسایط اداره به منظور عرضه خدمات بهتر
 8. نظارت از حفظ و مراقبت و حصول اطمینان از تشخیص مشکلات وسایط نقلیه و ترمیم به موقع آن غرض عرضه خدمات بهتر برای تمام بخش های اداره
 9. مدیریت امور انجنیری (سروی تخنیکی، دیزاین، برآورد، ترمیمات و حفظ و مراقبت) پروژها، ساختمان ها، تأسیسات اداره در هماهنگی با بخش های مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق درست پروژه ها مطابق پلان و نقشه های دیزاین شده
 10. نظارت از تنظیم امور خدماتی و حفظ و مراقبت (تنظیف، صفائی، ابرسانی، سیستم تهویه، مرکز گرمی، رنگمالی، نجاری، انرژی برق و ترمیمات) در تمام بخش ها و تأسیسات اداره به منظور جلوگیری از استهلاک قبل از وقت آنها و عرضه خدمات بهتر
 11. حصول اطمینان از تنظیم امور پذیرش، تشریفات و طعام خانه و نظارت از جمع آوری عواید حاصله از حق الاشتراک مشترکین طعام خانه
 12. ارائه طرح ها و مشوره های مفید و مسلکی جهت غنامندی برنامه ها و سهمگیری در پروسه تدارکاتی و عقد قرارداد های ساختمانی و خدماتی  به منظور ارزیابی شرکت های قراردادی
 13. ارایه طرح سیستم های الکترونیکی در هماهنگی با ریاست تکنالوژی معلوماتی به منظور ثبت و نگهداشت اسناد املاکی، اجناس، ساختمانی و کنترول خط سیر وسایط اداره
 14. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های داخلی اداره، تمویل کننده گان، مؤسسات همکار، شرکت های قرار دادی و سایر ادارات ذیدخل به منظور تطبیق بهتر پروژه ها و اجراأت مؤثر

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری، اقتصاد، مدیریت عمومی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت پروژه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت خدمات، محاسبه اجناس، ترانسپورت، مالی و اداری، تدارکات و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

  رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم