ریاست خط آهن آقینه

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست خط آهن آقینه ۰۳۳۹-۲
 
 
 
 

مشخصات بست:

عنوان بست:         ریاست خط آهن آقینه

بســـــت:               دوم

تعدادبسـت:              (۱)

وازرت/اداره:              اداره خط آهن افغانستان

گزارش دهی به:         رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان

گزارش گیر از:             کارمندان تحت اثر

موقعیــت:                ولایات مربوطه

تاریخ نشرو ختم اعلان: ۰۱ /۰۲/۱۳۹۸ الی ۰۹/۰۲/۱۳۹۸

هدف وظیفه:

تامین شرایط مصئون و دوامدار جهت انتقال اموال تجارتی و خدمات مسافربری از طریق خط آهن، مدیریت و رهبری امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خطوط آهن تحت اثر ریاست مربوطه ، انکشاف مهارتهای مسلکی کارمندان تحت اثر و تطبیق پلانهای انکشافی

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره خط آهن افغانستان؛
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5. مدیریت و نظارت از امور مربوط به حفظ، مراقبت و بهره برداری خط آهن و استیشن های مربوطه؛
 6. مدیریت و رهبری امور مربوط به قطار ها در استیشن ها و مسیر های خطوط آهن به شکل روزانه به منظور ارایه خدمات بهتر طبق پلانهای منطقوی مربوطه؛
 7. حصول اطمینان از تامین ارتباط وهماهنگی شرکت های ترانسپورتی،  حمل  و نقل  و سایر سهم داران به منظور انتقال به موقع کالاهای تجارتی؛
 8. مدیریت و نظارت از ارایه خدمات معیاری و به موقع به مشتریان و جلب اعتماد آنها؛
 9. مدیریت و نظارت از تطبیق، پلان های عملیاتی ساحوی و شاخصهای تعیین شده در مطابقت با اهداف استراتیژیک اداره؛
 10. برنامه ریزی و توظیف نیروی کاری در بخشهای مختلف خطوط آهن و حصول اطمینان از در دسترس بودن آنها در اوقات مختلف به منظور فعال نگهداشت شبکۀ خطوط آهن؛
 11. بررسی بخشهای خدمات تخنیکی (ورکشاپهای تخنیکی، پارکنگ وسایط حمل و نقل) جهت حصول اطمینان از موجودیت و فعال بودن تجهیزات؛
 12. حصول اطمینان از استفاده درست و دقیق وسایل و تجهیزات ایمنی جهت جلو گیری از خطرات احتمالی در خطوط آهن؛
 13. شناسایی مشکلات ایمنی و محافظتی در استیشن ها و مسیر های خطوط آهن، دریافت راه حل های مناسب برای آن؛
 14. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛
 15. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 16. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط؛
 17. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیازمندی های آموزشی جهت بالابردن سطح دانش مسلکی و ارتقای ظرفیت؛
 18. برنامه ریزی، انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کا؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف رئیس عمومی اداره مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: خط آهن، ساختمان های ترانسپورتی و سیول و به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور حفظ، مراقبت، نظارت، ساخت و ساز خط آهن و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست ) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم