ریاست دفتر مقام ولایت نیمروز

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می مجدد‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست دفتر مقام ولایت نیمروز ۰۰۱۵

مشخصات بست

عنوان بست :            ریاست دفتر مقام ولایت نیمروز

وزارت/اداره :             اداره مستقل ارگانهای محل

بست :                       دوم

تعداد بست:               (۱)

موقعیت:                    نیمروز

بخش مربوطه:            مقام ولایت  مربوطه

گزارش دهی به:          والی ولایت مربوطه

گرازش گیری از :        کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۲۴-۱۰-۱۳۹۸ الی ۰۵-۱۱-۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات، تنظیم جلسات، تامین ارتباط، تکثیر و پی گیری از تطبیق اوامر مقام ولایت.

مسولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی ولایت مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. تامین ارتباط وهمآهنگی با واحد های ولایتی، ادارات مرکزی و سایر مراجع جهت انسجام بهتر امور دفتر مقام ولایت.
 3. حصول اطمینان از انسجام امور مصاحبه های مطبوعاتی مسؤلین اداره با رسانه های خبری، تنظیم مصاحبه ها ، کنفرانس های مطبوعاتی وارسال اخبار مربوط به فعالیت های ولایت به رسانه های خبری، مدیریت و تنظیم معلومات مورد نیاز مقام اداره به منظور انجام مصاحبه ها و آگاهی عامه.
 4. سازماندهی، رهنمایی وپیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات ؛
 5. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام ولایت ، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط؛
 6. حصول اطمینان از اجراات واحد های مربوطه پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام ولایت وارائه گزارش آن به مقام ولایت ؛
 7. اشتراک درجلسات هیات رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور بعد از تائیدی مقام ولایت به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن؛
 8. تنظیم ملاقات های مقام ولایت با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری ولایت؛
 9. ارائه اسناد، مکاتیب وهدایات مقامات عالیه بمقام ولایت و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن؛
 10. نظارت وکنترل از اجراآت بموقع بخشهای تحت اثر(مدیریت عمومی اسناد و ارتباط، مدیریت عمومی تنظیم مجالس، تحریرات و مدیریت عمومی اطلاعات و ارتباط)؛
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست دفتر.
 12. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه
 13. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 14. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود   .

تحصیلات و تجارب:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، ادبیات، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، حکومتداری، تعلیم و تربیه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور اداری، دفتر داری یا هماهنگی یا ارتباطات و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، ۲ سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم