ریاست دفتر

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت صنعت و تجارت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست دفتر ۰۵۱۵-۱

مشخصات بست

عنوان بست :                 ریاست دفتر

وزارت/اداره :                 وزارت صنعت و تجارت

بست :                       دوم

تعداد بست:                 (۱)

موقعیت:                     کابل

بخش مربوطه:               مقام وزارت

گزارش دهی به:           مقام وزارت

گرازش گیری از :           کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۱۲-۰۱-۱۴۰۰ الی ۱۷-۰۱-۱۴۰۰

 

هدف وظیفه:

رهبری، مدیریت و انسجام  امورمربوط  به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات ، تامین ارتباط ، تکثیر و پیگیری از  تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام وزارت/ اداره.

وظایف تخصصی:

 1. سازماندهی، رهنمایی وپیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت/اداره؛
 2. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام اداره ، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط؛
 3. حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام اداره ومراجع ذیصلاح؛
 4. تنظیم و اشتراک درجلسات و مصاحبه های هیات رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن؛
 5. تنظیم ملاقات های مقام وزارت / اداره با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری وزارت/اداره؛
 6. مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی وزارت جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری؛
 7. ارائه اسناد ، مکاتیب و پیشنهادات بمقام وزارت/ اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن؛
 8. همآهنگی و تآمین ارتباط وزارت/اداره با کابینه ، دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی، غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 • رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 • تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 • انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 • ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 • تامین ارتباط وظیفوی با معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایات با مقام وزارت/ اداره.
 • تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی/غیر دولتی امور دفتر وزارت بمنظور پیشبرد بهتر امور

—————————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، جامعه شناسی، حکومتداری وسایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری:
 3. حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های ( اداری، اجرائیوی، سکرتریت، هماهنگی، اسناد، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا .
 • کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:    کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم