ریاست دفتر

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک) بست رتبه دوم اداره تنظیم خدمات انرژی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره

 

عنوان بست

 

شماره بست

 

۱ ریاست دفتر ۰۷۷۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست دفتر

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                        اداره تنظیم خدمات انرژی

بخش مربوطه:                     ریاست دفتر

موقعیت بست:                    کابل

تعداد بست:                        (۱)

گزارشده به :                       رییس اداره تنظیم انرژی

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:           ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ الی ۳۰/۰۳/۱۴۰۰

 

 
هدف وظیفه مدیریت و انسجام امور مربوط به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و تنظیم جلسات، تامین ارتباط، تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام اداره  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • سازماندهی، رهنمایی و پیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت/اداره.
• حصول اطمینان از ابلاغ فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران و هدایات مقام اداره، جهت آگاهی و اجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط.
• حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین و احکام مقام ریاست جمهوری و هدایات مقام اداره و ارائه گزارش آن بمقام اداره و مراجع ذیصلاح.
• تنظیم و اشتراک در جلسات و مصاحبه های هیات رهبری و تهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق آن.
• تنظیم ملاقات های مقام وزارت/اداره با مهمانان داخلی و خارجی و جلسات هیات رهبری وزارت/اداره.
• مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی وزارت جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری.
• ارائه اسناد، مکاتیب و پیشنهادات بمقام وزارت/ اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات در مورد آن.
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات.
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • هماهنگی و تامین ارتباط وزارت/اداره با کابینه، دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور.
• هماهنگی و تامین ارتباط کاری میان معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایتی با مقام وزارت/ اداره.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته‌های اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، ارتباطات، جامعه شناسی، حکومتداری و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های اداری، اجرائیوی، سکرتریت، هماهنگی، اسناد، ارتباطات و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می باشد.
مهارتهای لازم • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
• مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی • (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
• (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم