ریاست دفتر

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صنعت وتجارت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست دفتر ۰۱۱۴-۲

مشخصات بست:

عنوان بست                    : ریاست  دفتر

بست                              : (دوم)          

موقعیــت                     :  مرکز

تعداد بست                    : (یک)

وزارت/اداره                   : وزارت صنعت وتجارت

گزارشده به:                 : مقام وزارت

گزارش گیری از             : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان   :  ۲۲/۰۴/۱۳۹۸ الی  ۰۱/۰۵/۱۳۹۸

هدف وظیفه:

رهبری، مدیریت و انسجام  امورمربوط  به ریاست دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات ، تامین ارتباط ، تکثیر و پیگیری از  تطبیق احکام، فرامین و مصوبات رهبری دولت و اوامر مقام وزارت/ اداره.

 

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/ اداره ؛
 2. سازماندهی، رهنمایی وپیشبرد امور مربوط به شعبات ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت ها واجراات وزارت/اداره؛
 3. ابلاغ فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری ، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران وهدایات مقام اداره ، جهت آگاهی واجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط؛
 4. حصول اطمینان از اجراات ریاست ها پیرامون تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران ، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام اداره ومراجع ذیصلاح؛
 5. تنظیم و اشتراک درجلسات و مصاحبه های هیات رهبری وتهیه رونویس مذاکرات، ابلاغ فیصله های جلسات مذکور به ادارات ذیربط وحصول اطمینان ازچگونگی تطبیق آن؛
 6. تنظیم ملاقات های مقام وزارت / اداره با مهمانان داخلی وخارجی وجلسات هیات رهبری وزارت/اداره؛
 7. مدیریت و نظارت از امور مراسلات رسمی وزارت جهت پیشبرد بموقع و شفافیت کاری؛
 8. ارائه اسناد ، مکاتیب و پیشنهادات بمقام وزارت/ اداره و اخذ هدایت پیرامون اجراات درمورد آن؛
 9. همآهنگی و تآمین ارتباط وزارت/اداره با کابینه ، دفتر مقام ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی، غیر دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد بهتر امور؛
 10. کنترول و ارزیابی اخبار و رسانه های ادارات تحت رهبری در مرکز و ولایات.
 11. تامین ارتباط وظیفوی معینیت ها، ریاست های عمومی، ریاست های مرکزی و ولایات با مقام وزارت/ اداره.
 12. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه.
 13. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه
 14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
 15. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود   .

 

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، مردم شناسی، باستان شناسی، فلسفه، مدیریت آموزشی، ادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی، حکومتداری و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی امور اداری و دفتر داری یا هماهنگی یا ارتباطات ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم