ریاست روابط بین المللی امور محیط زیستی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست روابط بین المللی امور محیط زیستی ۰۱۲۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست روابط بین المللی امور محیط زیستی

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                  اداره ملی حفاظت محیط زیست

بخش مربوطه:                  معاونیت پالیسی و پلانگذاری

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     مطابق ساختار تشکیلاتی

گزارش گیر از:                  بخش های تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۱/۰۳/۱۳۹۹ الی ۱۵/۰۳/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: اداره، مدیریت، نظارت و تامین ارتباط با موسسات و سازمانهای ملی و بین المللی محیط زیستی جهت جذب کمک های مالی و تخنیکی جهت فراهم اوری  تسهیلات در الحاق افغانستان به معاهدات بین المللی محیط زیستی در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. شریک سازی پروپوزل با دونر ها جهت دریافت کمک ها بخاطر کاهش خطرات محیط زیستی.
 2. طرح وترتیب پلان سالانه همآهنگی با مؤسسات بین المللی جهت تشدید فعالیت های مؤثردرمبارزه با خطرات محیط زیستی.
 3. طرح میکانیزم مشخص برای جذب پروژه های وقایوی و دریافت کمک های بلاعوض نقدی و یا جنسی به آسیب دیدگان محیط زیستی.
 4. جلب همکاری های تخنیکی و دریافت تجهیزات وتکنالوژی پیشرفته جهت استفاده برای پیش بینی آفت های محیط زیست و تثبیت نقاط آسیب پذیر.
 5. جذب مساعدت ها ی بین المللی جهت تطبیق پروژه های مرتبط با معاهدات دو جانبه و چند جانبه.
 6. نظارت از موافقت نامه های دو جانبه محیط زیستی، جهت همآهنگی فعالیت ها.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. مدیریت از طرح و تسوید قرارداد با توافق نامه های دوجانبه و چند جانبه.
 3. تهیه و ترتیب گزارش از انجام تعهدات اداره ملی حفاظت محیط زیست در زمینه تطبیق پیمان های بین المللی.
 4. سازماندهی، نظارت وکنترول از کیفیت اجراات پرسونل تحت اثر به منظور ارتقای سطح موثریت امور.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 6. رهبری وارائه معلومات به موقع درداخل ادارات دولتی، جامعۀمدنی، رسانه ها و شهروندان کشور با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی ادارۀ مربوطه.
 7. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 8. ارایه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.
 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.
 10. حصول اسنادهای مختلف که نیازمند شریک سازی آن با سزامان های بین المللی میباشد.

 

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین روابط با کشور ها و حوزه های سازمان های منطقوی و بین المللی در مورد تقویه رشد و انکشاف کمک ها به منظور تطبیق اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در امر مدیریت محیط زیست و تطبیق برنامه های تصویب شده ازجانب سازمان های منطقوی.
 2. ایجاد هماهنگی با جوانب ذیدخل جهت اشتراک مقامات و کارمندان ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست در نشست های محیط زیستی به سطح منطقوی و بین المللی.
 3. همآهنگی وتامین ارتباط با ادارات ملل متحد و مؤسسات ملی و بین المللی به منظور پلانگذاری و طرح روابط مدد رسانی در بخش کاهش و جلوگیری از خطرات محیط زیستی در افغانستان.
 4. تأمین روابط دیپلوماتیک از طریق وزارت امورخارجه با کشور های خارجی پیرامون مسایل محیط زیست.
 5. حصول اطمینان از طی مراحل و ترتیب اسناد مربوط به سفر های مقامات و کارکنان اداره ملی حفاظت محیط زیست به منظور اشتراک در کنفرانسها، سیمینار ها، ورکشاپ ها و سایر سفر های رسمی در کشور های ذیعلاقه.
 6. تامین ارتباط با مؤسسات و نهاد های ملی و بین اللملی و سایر ادارات دولتی غرض جلب و جذب کمک های مالی و تخنیکی بلاعوض جهت کاهش خطرات محیط زیست.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، روابط بین الملل، اداره و تجارت، مدیریت دولتی، اداره و دیپلوماسی اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری خوب ، پالیسی اداره عامه، مدیریت عمومی، مطالعات بین المللی، حقوق بین الملل، فقه وقانون و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امورروابط بین الملل و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم