ریاست ساختمان و حفظ و مراقبت زیر بنا ها

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست ساختمان و حفظ و مراقبت زیر بنا ها ۰۶۲۰-۱

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                 ریاست ساختمان و حفظ و مراقبت زیر بنا ها

بســـــت:                                               دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوط:                                معاون تخنیکی

موقعیـــــت :                               کابل

گزارشده به :                                 معاون تخنیکی

گزاریشگیر از:                                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                         اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                    ۲۷/۱۲/۱۳۹۹  الی  ۱۰/۰۱/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی می‌باشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق می‌نماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری وزارت‌ها و ادارات، برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل در این پروژه، جهت پاسخ‌گو ساختن کارکنان، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری ایشان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش اجراات کاری شان در مقابل همین وظایف صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه وظایف کلیدی از قبل تعیین شده  می باشد.

در مورد وزارت اداره خط آهن افغانستان:

بر اساس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، دولت متعهد شده بود که ادارۀ با صلاحیت خط آهن را، در راستای احداث، توسعه و تنظیم شبکۀ عصری خط آهن، برای اتصال افغانستان به مرکزهای تجاری و اقتصادی منطقه و جهان، ایجاد کند.

به این منظور، طرح پیشنهادی وزارت فواید عامه وقت برای ایجاد «اداره مستقل خط آهن» در نشست مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱، شورای وزیران تایید شد و به اساس مصوبۀ شماره ۳۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، این اداره به‌گونۀ رسمی به اداره مستقل خط آهن افغانستان مسما و ارتقا پیدا کرد.

این اداره در راستای تحقق هدف‌های چون: احداث شبکۀ خط آهن در مطابقت با پلان‌های انکشافی و عام المنفعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتصال آن به شبکه‌های خط آهن منطقوی و بین‌المللی؛ توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی از طریق شبکۀ خط آهن به سطح ملی، منطقوی و بین المللی؛ تنظیم، سازماندهی، رهبری و نظارت امور ساختمان، بهره برداری، حفظ و مراقبت مطابق به معیارهای بین‌المللی؛ تهیه و تدوین قوانین، مقررارت و پالیسی‌های مرتبط به خط آهن، فعالیت می‌کند.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور ساختمان زیر بنا های خطوط آهن  در مطابقت با پلان استراتیژیک اداره ، اخذ گزارش و تحلیل از پیشرفت امور ساختمان زیر بنا ها از لحاظ کمی و کیفی .

وظایف تخصصی:

 1. طرح و ترتیب رهنمود ها و طرزالعمل ها در زمینه ایجاد بهبود درسرعت عمل ، کیفیت اجرائی و شفافیت در اجراآت امور ساختمان زیر بنا ها و نظارت از تطبیق آن.
 2. مدیریت و نظارت ازتطبیق پلان عملیاتی ساختمانی زیر بنا ها اداره خط آهن افغانستان با در نظر داشت شاخصهای تعیین شده.
 3. ترتیب چک لیست های نظارتی به منظور نظارت از روند کار پروژه های مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن.
 4. نظارت و ارزیابی از روند کار های تخنیکی پروژه ها در سطح و مرکز و ولایات، تشخیص چالشها، ارایه آن به مقامات به منظور دریافت راه حل مناسب.
 5. همکاری با معاون تخنیکی اداره در راستای تقویت هماهنگی با سازمان های بین المللی در امور ساختمانی زیر بنا های ریلی کشور و کمیته های ناظر کنوانسیون های مربوطه که افغانستان به آن الحاق نموده.
 6. شناسائی خلا ها، نواقص و کمبودی ها در ظرفیت پرسونل ، ساختار اجرائی، تجهیزات مورد نیاز و طرزالعمل های آمریت های مربوطه و اقدام به موقع بمنظور رفع این مشکلات.
 7. اشتراک فعال در مجالس هیئات تخنیکی اداره خط آهن افغانستان و ابراز نظر تخنکی در موارد مربوط.
 8. ارایه مشوره های تخنیکی به رهبری اداره در راستای ترتیب، تعدیل ،تجدید و تطبیق پلان استراتیژیک اداره.
 9. تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست ها و قدمه های ولایتی اداره خط آهن در بخش  ساختمانی  امور خط آهن کشور.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی اداره و بخش مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 7. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها به همکاری منابع بشری
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی اداره جهت انسجام بهتر امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خط آهن
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ولایتی اداره جهت تطبیق و کنترل وظایف سپرده شده.

————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری سیول ، انجنیری خط آهن ، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی انجنیری اتومیخانیک ، انجنیری الکترومیخانیک و سایر رشته های مرتبط.  به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری

 1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (پروژه های خط آهن، بهره برداری خط آهن، حفظ و مراقبت خط آهن و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 1. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:  کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم