ریاست ساختمان و زیر بنا ها

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره خط آهن افغانستان  را جهت استخدام کارکنان شایسته با حفظ حقوق کاندیدان قبلی به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست ساختمان و زیر بناها ۰۶۲۰-۲

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                 ریاست ساختمان و زیر بنا ها

بســـــت:                                               دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوط:                                معاونیت تخنیکی / ریاست ساختمان و زیربناه

موقعیـــــت :                               کابل

گزارشده به :                                 معاون تخنیکی

گزاریشگیر از:                                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                         اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                    ۳۰/۰۱/۱۴۰۰  الی  ۰۶/۰۲/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی می‌باشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق می‌نماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری وزارت‌ها و ادارات، برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل در این پروژه، جهت پاسخ‌گو ساختن کارکنان، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری ایشان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش اجراات کاری شان در مقابل همین وظایف صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه وظایف کلیدی از قبل تعیین شده  می باشد.

در مورد وزارت اداره خط آهن افغانستان:

بر اساس استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، دولت متعهد شده بود که ادارۀ با صلاحیت خط آهن را، در راستای احداث، توسعه و تنظیم شبکۀ عصری خط آهن، برای اتصال افغانستان به مرکزهای تجاری و اقتصادی منطقه و جهان، ایجاد کند.

به این منظور، طرح پیشنهادی وزارت فواید عامه وقت برای ایجاد «اداره مستقل خط آهن» در نشست مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۱، شورای وزیران تایید شد و به اساس مصوبۀ شماره ۳۸ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، این اداره به‌گونۀ رسمی به اداره مستقل خط آهن افغانستان مسما و ارتقا پیدا کرد.

این اداره در راستای تحقق هدف‌های چون: احداث شبکۀ خط آهن در مطابقت با پلان‌های انکشافی و عام المنفعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتصال آن به شبکه‌های خط آهن منطقوی و بین‌المللی؛ توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی از طریق شبکۀ خط آهن به سطح ملی، منطقوی و بین المللی؛ تنظیم، سازماندهی، رهبری و نظارت امور ساختمان، بهره برداری، حفظ و مراقبت مطابق به معیارهای بین‌المللی؛ تهیه و تدوین قوانین، مقررارت و پالیسی‌های مرتبط به خط آهن، فعالیت می‌کند.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور ساختمان و زیر بناهای خطوط آهن در مطابقت با پلان استراتژیک اداره، اخذ گزارش و تحلیل از پیشرفت امور ساختمان زیر بنا ها از لحاظ کمی وکیفی.

وظایف تخصصی:

 1. طرح و ترتیب رهنمود ها و طرزالعمل ها در زمینه ایجاد بهبود در سرعت عمل، کیفیت اجرائی و شفافیت در اجراآت امور ساختمان زیربناها و نظارت از تطبیق آن؛
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق پلان عملیاتی ساختمان زیربناها اداره خط آهن افغانستان با در نظر داشت شاخصهای تعیین شده؛
 3. مدیریت ترتیب چک لیست های نظارتی به منظور نظارت از روند کار پروژه های مربوطه و حصول اطمینان از تطبیق آن؛
 4. نظارت و ارزیابی از روند کار های تخنیکی پروژه ها در مرکز و ولایات، تشخیص چالشها و ارایه آن به مقامات به منظور در یافت راه حل مناسب؛
 5. شناسائی خلاها، نواقص و کمبودی ها در ظرفیت پرسونل، ساختار اجرائی، تجهیزات مورد نیاز و طرزالعمل های آمریت های مربوطه و اقدام به موقع به منظور رفع این مشکلات؛
 6. حصول اطمینان و نظارت از تطبیق پروژه های ساختمانی در مطابقت با نقشه ها، مشخصات تخنیکی و احجام کاری پروژه نورم و ستندرد های پذیرفته شده اداره؛
 7. ارایه مشوره های تخنیکی به رهبری اداره در راستای ترتیب، تعدیل، تجدید و تطبیق پلان استراتژیک اداره و سایر موراد تخنیکی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی اداره جهت انسجام بهتر امور ساختمان زیربناها؛
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ولایتی اداره جهت تطبیق و کنترول وظایف سپرده شده؛
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با سایر ادارت جهت اجرای بهتر وظایف سپرده شده.

————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (سیول انجنیری الکترومیخانیک انجنیر ساختمان های ترانسپورتی راه آهن انجنیر ساختمان های ترانسپورتی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده می شود.میشود.

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های امور ساختمانی و زیربنا های خطوط آهن، پروژه های ساختمان خطوط آهن، ساختمان سرک های آسفالتی، انجنیری خط آهن و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 1. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:  کاندایدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

این بست با حفظ حقوق کاندیدان قبلی به اعلان مجدد رقابتی سپرده شده است.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم