ریاست سروی و تحلیل مواد مخدر

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت داخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست سروی و تحلیل مواد مخدر ۰۴۱۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست سروی و تحلیل مواد مخدر

بســــت:                           دوم

وزارت/اداره:                       وزارت داخله

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

گزارشدهی به :                 معین مبارزه علیه مواد مخدر

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۸/۰۵/۱۳۹۹ الی ۲۳/۰۵/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

هدف وظیفه: هدف وظیفه: اداره، سازماندهی پلانگذاری،طرح و عملی سازی سروی های مختلف در عرصه مواد مخدر بر اساس اهداف پالیسی ها وپلان های وزارت/ اداره مربوطه

——————————————————————————————————————

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. پلانگذاری، همآهنگی، سازماندهی، رهبری، کنترول تنظیم حجم کاروماهیت وظیفوی شعبات تحت اثر.
 2. پلانگذاری سروی های مختلف مواد مخدر در هماهنگی با ارگان های ذیربط.
 3. پلانگذاری پالیسی ها وانکشاف برنامه ها، بمنظورنیل به اهداف ومقاصد استراتیژی ملی کنترول مواد مخدر.
 4. کنترول، نظارت وارزیابی ازاجراآت تیم های سروی وسازماندهی شان.
 5. تحلیل ارقام سروی های مختلف مواد مخدر وتامین ارتباط وهماهنگی با ادارات سکتوری به منظورتطبیق سروی های مواد مخدر.
 6. ایجاد میکانیزم های سروی مواد مخدردرسراسرکشور.
 7. طرح وترتیب برنامه های آموزشی مسلکی و فنی لازمه برای تیم های عملیاتی سروی مواد مخدر.
 8. اشتراک درپروسه پلانگذاری استراتیژیک، تحلیل و مطالعه در مورد مسیر های قاچاق مواد مخدر، مواد کیمیاوی، روش پروسس و تولید مواد مخدر در افغانستان.
 9. پلانگذاری وتدارک منابع به منظورراه اندازی سروی های مواد مخدراز طریق ترتیب پروپوزل هابرای تمویل کننده گان بودجه ودونرها.
 10. گزارش گیری طور مستقیم از کارشناسان سروی ساحوی مواد مخدر زون های مختلف کشور.
 11. تحلیل و بررسی تمام گزارشات ازپیشرفت فعالیت ها، حصول اطمینان ازتطبیق برنامه های سروی توسط شرکای سکتوری.
 12. تحلیل، ارزیابی، توحید و ترتیب راپورکمی وکیفی سروی های مواد مخدر.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تشخیص، ترتیب وپیشنهاد ضروریات بودجوی درمطابقت با پلان کاری سالانه اداره مربوط.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون

دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

 1. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

 

 

 1. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 2. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی

و بالابردن ارتقای ظرفیت؛

 1. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزات.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. ایجادروابط کاری وهمآهنگی با مراجع سروی مواد مخدربخصوص دفترجرایم سازمان ملل (UNODC) واعضای متشکله گروپ کاری

وتدویرجلسات گروپ های کاری بطورمتدوام و اشتراک فعال در جلسات AFG98.

 1. همکاری نزدیک در خصوص سروی هوایی کشت کوکنار با اداره ملی احصائیه مرکزی.
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، توپوگرافی، احصائیه، اداره و تجارت ومدیریت  GPS,RS,GIS))  وکمپیوترساینس.و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:  حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش­های: (سروی ها، و تحلیل و تجزیه ارقام از طریق GPS,RS,GIS)).و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف)؛

 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 • درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم