ریاست سیستم عواید

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست سیستم عواید ۰۵۹۵-۱

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                  ریاست سیستم عواید

بســـــت:                                      دوم

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   وزارت مالیه

بخش مربوط:                                 ریاست عمومی عواید

موقعیـــــت :                                  کابل

گزارشده به :                                 رئیس عمومی عواید

گزاریشگیر از:                                کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                  ۲۳/۱۰/۱۳۹۹  الی  ۲۷/۱۰/۱۳۹۹

 

 

هدف وظیفه: مدیریت سیستم عواید و تطبیق پالیسی ها و استراتیژی ریاست عمومی عواید مطابق اهداف عملیاتی و حصول اطمینان از پیشبرد امور ریاست مطابق پلان و بودجه.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:                       

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت ارایه خدمات یکسان سیستم های تکنالوژی معلوماتی، امور مالی و اداری جهت پاسخگوئی به نیازمندی های شهروندان.
 2. ارائه مشوره و پیشنهادات سودمند در مورد تعدیل قوانین غرض تشخیص ساحات مشکلزا.
 3. ارائه نظریات و تقویت روش های جدید جهت بهبود و حمایت برنامه های ریاست عمومی عواید با برنامه های سایر ریاست های مرتبط.
 4. تخصیص و تنظیم منابع مالی و بشری ریاست مطابق دستورات پالیسی و صلاحیت تفویض شده غرض نیل به اهداف پلانی.
 5. رهبری امور و همکاری در تقویه و بهبود آجنداء عملیاتی و انکشافی ریاست عمومی عواید بمنظور بلند بردن سطح عواید کشور.
 6. تقویت و تطبیق برنامه های سگتاس و تحکیم روابط با مالیه دهنده گان جهت فراهم آوری اصلاحات و انکشاف بموقع اداره.
 7. نظارت از استفادۀ درست و مؤثر سیستم کامپیوتری ادارۀ مالیاتی کشور به منظور همآهنگی، شفافیت و تسریع پروسۀ های کاری.
 8. حمایت و همکاری حسب ضرورت و لزوم دید در برنامه های سایر ریاست ها بمنظور رسیدن به اهداف ستراتیژیک.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر وظایف.

——————————————————————————————————–

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) تعدیل ماده ۹ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ذیل: اقتصاد، کمپیوتر ساینس، مدیریت مالی، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حسابداری، اقتصاد ملی، پلانگذاری اقتصاد ملی و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( مالی، حسابی، جمع آوری عواید، بودجه، پلانگذاری مالی، مدیریت سیستم ها، امور مالیه، امور عواید) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم