ریاست شبکه محافظت اطفال

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت کار و امور اجتماعی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست شبکه محافظت اطفال ۰۱۷۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست شبکه محافظت اطفال

بســــت:                      دوم

وزارت/اداره:                     وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:                 معینیت امور اجتماعی

موقعیت بست:                 کابل (مرکز)

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :              معین امور اجتماعی

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:       ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۴/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه:  بررسی و نظارت از امور برنامه ریزی حمایت اطفال وشبکه های محافظتی اطفال( CPAN ) در مطابقت با اهداف و پالیسی های اداره

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

وظایف تخصصی:

 1. طرح و تطبیق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه در امر تأمینات اجتماعی با در نظرداشت اهداف، پالیسی ها و استراتیژی های وزارت.
 2. مطالعه و بررسی کارکرد ها در بخش خدمات اجتماعی به منظورحصول اطمینان از حمایت ها در بخش ادغام مجدد، اقشار آسیب پذیر و مصونیت اجتماعی.
 3. نظارت از امور برنامه ریزی حمایت اطفال و ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی در جهت کسب کمک های مادی و تخنیکی برای اطفال.
 4. بررسی از روند تشخیص و حمایت از اطفال کتگوری های مختلف در( مرکز و ولایات )، غرض تحت پوشش گرفتن آنها.
 5. بررسی از چگونگی اجراات در مورد اطفال که بعد از طی مراحل قانونی دوباره به فامیل های شان ادغام می شوند و فامیل های که اطفال شان آسیب پذیر میباشند.
 6. اشتراک فعال در ورکشاپ ها و مجالس شبکه های محافظتی اطفال( CPAN )و سایر مجالس در زمنیه، بمنظور تامین روابط کاری با ارگان های ذیربط.
 7. ارزیابی تمام اسناد مانند قراردادها، تفاهمنامه ها در سکتور مصئونیت اجتماعی و ارسال آن به مراجع ذیربط غرض طی مراحل.
 8. ارائه پیشنهادات لازم بمنظور تقویت سکتور های مصئونیت اجتماعی و اطفال، جهت بهبود و مصئونیت اقشار آسیب پذیر جامعه.
 9. نظارت از فعالیت های گزارشدهی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های موجود در کشور.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی اداره مربوطه.
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.
 8. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه به مقامات ذیصلاح.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تأمین ارتباط با سازمان های ملی و بین المللی از طریق ریاست ارتباط خارجه، جهت پیگری از توافقنامه ها و پروتوکول های عقد شده در حمایت از اطفال.
 2. تامین هماهنگی با منابع داخلی و خارجی کمک کننده گان مادی و تخنیکی برای اطفال با نظرداشت اهداف، پالیسی ها و استراتیژی های اداره مربوطه.
 3. ایجاد هماهنگی میان بخش های تحت اثر و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷  و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: روانشناسی و علوم تربیتی، اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، روابط عامه، حقوق، مدیریت دولتی، علوم اجتماعی، حکومتداری خوب و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (امور برنامه ریزی حمایت اطفال وشبکه های محافظتی اطفال( CPAN ) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم