ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان ۰۰۳۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

موقعیــت:                کابل

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی

گزارشگیر از:              کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:   ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۸

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: رهبری و مدیریت فعالیت های شفاخانه در مطابقت با پالیسی و استراتیژی وزارت صحت عامه جهت عرضه خدمات صحی؛

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

       صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی بست:
 • مدیریت، رهبری، نظارت و حمایت از امور مسلکی و اداری شفاخانه؛
 • حصول اطمینان از انجام امور مربوط شفاخانه طبق پالیسی، استراتیژی، رهنمودها و پروتوکول های وزارت صحت عامه؛
 • اطمینان از قبول مریضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ها و رجعت مریضان نیازمند جهت تداوی و یا تعقیب تداوی به قدمه های دیگر؛
 • حصول اطمینان از تطبیق استندرد های وقایه انتان و استندرد های اداری در شفاخانه؛
 • طرح و ترتیب پلان پاسخدهی به واقعات کتلوی عاجل و غیر مترقبه مطابق به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه؛

 

 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 • تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 • مدیریت پروسه تهیه پلان تدارکاتی سالانه شفاخانه و حصول اطمینان ازانجام پروسه شفاف تدارکات در خریداری ها و قرار داد ها؛
 • رهبری مجالس تیم مدیریتی شفاخانه مطابق طرزالعمل جهت بهبود فعالیت های یومیه شفاخانه؛
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست شفاخانه؛
 • تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 • رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه؛
 • حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 • رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 • ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن ازپیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه؛
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛

 

 • وظایف هماهنگی بست:
 • حصول اطمینان از ایجاد و فعالیت مؤثر کمیته ها و بوردهای مختلف شفاخانه (بورد مردمی، بورد مدیریتی، کمیته تدارکات و خریداری، کمیته بهبود کیفیت، کمیته وقایه انتان، کمیته دوایی و تداوی، کمیته بررسی واقعات فوتی، کمیته معلومات صحی و کمیته پاسخدهی به واقعات کتلوی عاجل و غیر مترقبه)؛

 

———————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب (MD) و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طبی و یا مدیریت صحت عامه و یاسایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 4. مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 5. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:
 2. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛
 3. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم