ریاست شورای عالی نرس ها

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست شورای عالی نرس ها ۰۷۵۰

 

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست شورای عالی نرس ها

بســــت:                  ۲

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:            معینیت امور مالی واداری / ریاست عمومی منابع بشری

موقعیــت:                کابل ( مرکز )

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               ریاست عمومی منابع بشری

گزارشگیر از:

تاریخ نشروختم اعلان:   ۲۶/۰۱/۱۴۰۰ الی ۰۶/۰۲/۱۴۰۰

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: تأمین شرایط مصؤن و حقوق صحی مریضان از طریق تنظیم امور مسلکی نرس ها بشمول صدور جواز، نظارت از تطبیق ستندرد های مسلکی  واخلاقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. راجستر و صدور جواز فعالیت برای نرس های که در افغانستان کار مسلکی و کلینیکی مینمایند.
 2. تدوین و نظارت از تطبیق درست استندرد های مسلکی و سلوکی برای نرس ها و زمینه سازی، پیگیری و انکشاف متداوم دانش مسلکی نرس ها.
 3. اخذ امتحان از فارغین جدید موسسات تحصیلی و اعتباردهی به موسسات تحصیلی نرس ها.
 4. طرح معیارات برای ایجاد موسسات تحصیلی نرس ها و پیشنهاد صدور، تمدید یا سلب جواز بر مبنای آن.
 5. تائید و نظارت از تطبیق نصاب تحصیلی برنامه های نرس ها در کشور و رسیدگی به شکایات و تخلفات مسلکی نرس ها قبل از ارجاع آن به مراجع عدلی و قضایی.
 6. اتخاذ اقدامات مناسب تأدیبی در برابر نرس ها که بر خلاف معیارات مسلکی و سلوکی طبی فعالیت می نمایند.
 7. ایجاد توأمیت های علمی و تحقیقاتی با شوراهای نرس های سایر کشور ها و انجمن های مربوط بمنظور تشریک و تبادله دانش و معلومات.
 8. سهم گیری در طرح اسناد تقنینی، پالیسی ها و طرزالعمل های مربوط به امور نرس ها و همکاری در راه اندازی تحقیقات و مطالعات مسلکی.
 9. تدوین مقرراات، طرزالعمل ها و رهنمود های ضروری مربوط به فعالیت های شورای نرس ها، مطالبه و جمع آوری معلومات ضروری از سایر مراجع ذیربط.
 10. در هماهنگی با کمیته راجستریشن بررسی اسناد آنعده نرس های ثبت نام نشده افغان و نرس های خارجی مقیم کشور که انتظار میرود فعالیت های کلینکی را در جریان اقامت موقت شان درافغانستان بعهده گیرند از قبیل راجستریشن، امتحانات، ستندرد های مسلکی، ستندرد های اخلاقی و انکشاف متداوم مسلکی و غیره.
 11. جمع آوری و ارایه اسناد، مواد و معلومات جامع و درست جهت انکشاف دیتابیس ویب سایت شورا و اطمینان از تجدید نمودن متداوم معلومات در ویب سایت.
 12. سهم گیری فعال در ترجمه اسناد مربوط شورا از لسان انگلیسی به لسان هان رسمی و بالعکس، تدوین و تطبیق پلان های عملیاتی کوتاه مدت و دراز مدت.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 5. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 • . تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط.

——————————————————————————————————————————

شرایط استخدام:

 1. این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) تعدیل ماده ۹ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته‌ (نرسنگ عالی) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته ‌ذیل ارجحیت داده می ‌شود.

 

 

 1. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور طبی، خدمات صحی، مدیریت صحت عامه، کنترول و کیفیت امور صحی و طبابت، نظارت و ارزیابی امور صحی و طبابت، امور نرسنگ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم