ریاست صحت عامه ولایت بلخ

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست صحت عامه ولایت بلخ ۰۷۶۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست صحت عامه ولایت بلخ (مزار شریف)

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:            ریاست صحت عامه

موقعیــت:                ولایت مربوطه

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               مقام وزارت از طریق ریاست ارتباط ولایات

گزارشگیر از:              مسئولین صحی ولایتی (PHOs) و رئیس شفاخانه حوزوی/ولایتی

تاریخ نشروختم اعلان:   ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۹/۰۲/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

هدف وظیفه: رهبری، انسجام وهمآهنگی اداره امورمربوط به تأمین عرضه خدمات صحی باکیفیت ، متوازن و عادلانه به همه ساکنین ولایت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. نظارت از تطبیق پالیسی , استراتیژی ، رهنمود ها ، پروتوکول ها و پلان های وزارت صحت عامه توسط عرضه کننده گان خدمات صحی درسطح ولایت مربوطه؛
 2. نظارت از اصل مصارف محدود و بدست آوردن نتایج مؤثر(Cost Effectiveness وCost Efficiency    ) درعرضه خدمات صحی؛
 3. تشویق و سهیم سازی بیشتر جامعه در پروسه های پلان گزاری و تطبیق برنامه های صحی به منظورایجاد و حفظ سیستم پایدار صحی در ولایت مربوطه؛
 4. اداره عرضه خدمات صحی در مراکز صحی مربوط وزارت صحت عامه اگر در ولایت موجود باشد؛
 5. اداره منابع مالی و سایرمنابع موجود درسطح ولایت که بمنظور تامین صحت به مصرف میرسد؛
 6. تدویر و رهبری مجالس کمیته همآهنگی صحی ولایتی ( PHCC ) در ولایت؛
 7. نظارت منظم از چگونگی عرضه خدمات صحی آنعده مراکز صحی که توسط NGO ها و سایر مؤسسات در سطح ولایت اداره میشوند( نظارت ازهرتسهیل صحی حد اقل دو مراتبه در یکسال)؛
 8. نظارت و بازرسی از سکتور خصوصی که شامل مراکز صحی، کلینیک ها، دواخانه وغیره موارد مربوط بخش صحی؛
 9. کاهش پی آمد های صحی درحالات بروز حوادث غیر مترقبه و هم آهنگی با کمیته مبارزه با حوادث؛
 10. کنترول مواد غذائی در مارکیت از نظر تاریخ وکیفیت نگهداشت آن با سایر ارگانهای زیربط؛
 11. ایجاد میکانیزم مناسب حفظ صحت محیطی و کاهش خطرات و مضرات صنعتی بالای محیط و تهدید کننده صحت جامعه؛
 12. حمایت از پالیسی ریفورم و تقویه اوتونومی شفاخانه ها مطابق به پالیسی طرح شده وزارت صحت عامه؛
 13. مدیریت و حل به موقع منازعات امور سکتور صحت درسطح ولایت مربوط؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار؛
 3. حصول اطمینان ازتطبیق قوانین، مقررات و طرزالعمل های مربوط به خدمات قبل از مارکیت به منظور افزایش دسترسی مردم به ادویه و سایر محصولات صحی مصئون، موثر و با کیفیت؛
 4. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 6. تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور،  با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه،
 8. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 9. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛
 • وظایف هماهنگی:
 1. ایجاد هم آهنگی تمام فعالیت های عرضه کننده گان خدمات صحی ( وزارت صحت عامه, مؤسسات خیریه غیر حکومتی NGO ها و سکتور خصوصی) در سطح ولایت.

نوت: رئیس صحت عامه ولایت مسئولیت دارد تا طرزالعمل که در زمینه بهبود هم آهنگی و همکاری بین شفاخانه ولایتی، سایر دست اندرکاران صحی ولایتی و رهبری صحت عامه ولایت تهیه شده را جدآ رعایت و تطبیق نماید.

—————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب (MD)، مدیریت صحت عامه و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور عرضه خدمات صحی و یا مدیریت صحت عامه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 4. مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 5. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:
 2. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛
 3. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم