ریاست صحت عامه ولایت جوزجان

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت صحت عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست صحت عامه ولایت جوزجان ۰۵۸۳-۱

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست صحت عامه ولایت جوزجان

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:            ریاست صحت عامه

موقعیــت:                ولایت مربوطه

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               مقام وزارت از طریق ریاست ارتباط ولایات

گزارشگیر از:              مسئولین صحی ولایتی (PHOs) و رئیس شفاخانه حوزوی/ولایتی

اندازه معاش:              اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر

تاریخ نشروختم اعلان:   ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۵/۰۲/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

وزارت صحت عامه:

دیدگاه: صحتمندی تمام شهروندان افغانستان برای ایجاد صلح؛ ثبات و انکشاف پایدار در کشور

ارزش: عدالت- صداقت- حق صحت – حسابدهی – اعتماد

ماموریت: ماموریت وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان وقایه بیماری و دستیابی به کاهش قابل ملاحظه در میزان مرگ و میر در مطابقت با اهداف ملی و اهداف انکشاف پایدار و نیزکاهش فقرناشی از مصارف مصیبت بار صحی میباشد. همچنان رسیدگی به حقوق شهروندان از طریق افزایش دسترسی و استفاده از خدمات صحی و تغذیه باکیفیت، متوازن ودر توان مالی همه جوامع بخصوص مادران و اطفال در مناطق روستایی و نیز از طریق تغییر نگرش و عملکرد، ارتقای روش زندگی صحتمند و تطبیق موثرسایر برنامه های صحی میباشد. این همه در هماهنگی و همکاری با شرکای کاری در چارچوب رهبری قوی، اراده سیاسی و تعهد پایدار، حکومتداری خوب و مدیریت مؤثر و مثمردر راستای تلاش وزارت جهت مبدل شدن به یک “نهاد برتر و عالی” تحقق میپذیرد.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه: رهبری، انسجام وهمآهنگی اداره امورمربوط به تأمین عرضه خدمات صحی باکیفیت ، متوازن و عادلانه به همه ساکنین ولایت

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی:
 1. نظارت از تطبیق پالیسی , استراتیژی ، رهنمود ها ، پروتوکول ها و پلان های وزارت صحت عامه توسط عرضه کننده گان خدمات صحی درسطح ولایت مربوطه؛
 2. نظارت از اصل مصارف محدود و بدست آوردن نتایج مؤثر(Cost Effectiveness وCost Efficiency    ) درعرضه خدمات صحی؛
 3. تشویق و سهیم سازی بیشتر جامعه در پروسه های پلان گزاری و تطبیق برنامه های صحی به منظورایجاد و حفظ سیستم پایدار صحی در ولایت مربوطه؛
 4. اداره عرضه خدمات صحی در مراکز صحی مربوط وزارت صحت عامه اگر در ولایت موجود باشد؛
 5. اداره منابع مالی و سایرمنابع موجود درسطح ولایت که بمنظور تامین صحت به مصرف میرسد؛
 6. تدویر و رهبری مجالس کمیته همآهنگی صحی ولایتی ( PHCC ) در ولایت؛
 7. نظارت منظم از چگونگی عرضه خدمات صحی آنعده مراکز صحی که توسط NGO ها و سایر مؤسسات در سطح ولایت اداره میشوند( نظارت ازهرتسهیل صحی حد اقل دو مراتبه در یکسال)؛
 8. نظارت و بازرسی از سکتور خصوصی که شامل مراکز صحی، کلینیک ها، دواخانه وغیره موارد مربوط بخش صحی؛
 9. کاهش پی آمد های صحی درحالات بروز حوادث غیر مترقبه و هم آهنگی با کمیته مبارزه با حوادث؛
 10. کنترول مواد غذائی در مارکیت از نظر تاریخ وکیفیت نگهداشت آن با سایر ارگانهای زیربط؛
 11. ایجاد میکانیزم مناسب حفظ صحت محیطی و کاهش خطرات و مضرات صنعتی بالای محیط و تهدید کننده صحت جامعه؛
 12. حمایت از پالیسی ریفورم و تقویه اوتونومی شفاخانه ها مطابق به پالیسی طرح شده وزارت صحت عامه؛
 13. مدیریت و حل به موقع منازعات امور سکتور صحت درسطح ولایت مربوط؛
 • وظایف مدیریتی:
 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. ایجاد هم آهنگی تمام فعالیت های عرضه کننده گان خدمات صحی ( وزارت صحت عامه, مؤسسات خیریه غیر حکومتی NGO ها و سکتور خصوصی) در سطح ولایت.
 2. ایجاد هماهنگی و تامین ارتباط با دفاتر مرکزی وزارت صحت عامه بمنظور پیشبرد بهتر و بموقع امور.

—————————————————————————————————————

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف؛  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های طب، مدیریت صحت عامه و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های داکتر، امور عرضه خدمات صحی، مدیریت امور صحت عامه و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم