ریاست طرح پلان و برنامه ریزی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت کار و امور اجتماعی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست طرح پلان و برنامه ریزی ۰۷۸۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست طرح پلان و برنامه ریزی

بســــت:                       دوم

وزارت/اداره:                     وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:                 ریاست طرح پلان و برنامه ریزی

موقعیت بست:                  کابل (مرکز)

تعداد بست:                       (۱)

گزارشدهی به :                  وزیر کار و امور اجتماعی

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:          ۳۱/۰۳/۱۴۰۰ الی ۱۰/۰۴/۱۴۰۰

هدف وظیفه رهبری، مدیریت و نظارت از امور طرح، انکشاف و تدوین پلان و برنامه ها مطابق پالیسی های اداره به منظورتحقق اهداف.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • طرح وانکشاف پلان های کاری سالانه براساس معلومات، ارقام وشاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات در مطابقت با پلان استراتیژیک وزارت، چهار چوب صلح وانکشاف افغانستان (ANPDF2) اهداف انکشافی پایدار (A-SDGs) ، چارچوب مشارکت افغانستان (APF).
• ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای اداره، جهت طرح و انکشاف پلانها و پالیسی¬های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی وزارت/ اداره.
• ایجاد میکانیزم های موثر همآهنگی با ریاست ها، برنامه ها و سایر شرکای کاری وزارت
• مدیریت روند پلانگذاری مشترک میان ریاست ها مرکزی و ولایتی وزارت در راستای نیل به اهداف انکشاف متوازن و پایدار
• حصول اطمینان از مدیریت و نظارت از تطبیق پلان ها وپروژه های انکشافی وزارت درمطابقت با پلان وشاخص های تعین شده.
• استندرد سازی و تائید پلانهای کاری وپروپوزل پروژه ها از بخش های مختلف اداره بمنظور پیشکش نمودن آن به مراجع تطبیقی وتمویل کننده وطرح مقرره وطرزالعمل شفاف غرض تثبیت وبکارگیری چهار چوب جذب سرمایه گذاری با درنظر داشت منفعت های اقتصادی واجتماعی .
• حصول اطمینان از پروسه مقایسه پلان های انکشافی, انعکاس اولویت های واقعی، جهت انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی
• سازماندهی جلسات هماهنگی و مشورتی با ریاست های مرکزی و ولایتی وزارت جهت ترتیب پلان های سالانه و ابراز نظر موثر در راستای بهبود پروسه پلانگذاری
• مدیریت ونظارت از طرح و توحید پلان ها و گذارشات در مطابقت با پالیسی و مرام استراتیژیک وزارت و پلان های انکشافی اداره.
• رهبری ونظارت سیستم معلومات اداره (MIS) جهت دسترسی سریع وبموقع از بازار کار وتوحید پروسه پلانهای کاری وتطبیقی وزارت
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • تامین ارتباط و هماهنگی با منابع تمویل کننده جهت اخذ کمک های مالی و تخنیکی به منظور تطبیق پروژه ها و برنامه های انکشافی وزارت.
• تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر بخش ها و ادارات جهت انسجام بهتر امور.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اپالیسی عامه، اداره عامه، پالیسی اداره عامه، حکومتداری، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، اداره تجارت، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مطالعات توسعه خوب و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می شود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (( طرح پلان / پالیسی، تسوید اسناد تقنینی، هماهنگی، احصائیه ) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
أ‌. کاندید خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست د.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی ‌أ. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
‌ب. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم