ریاست عدلیه ولایات خوست و سمنگان

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم   وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عدلیه ولایت خوست ۰۷۸۴
۲ ریاست عدلیه ولایت سمنگان ۰۷۸۵

مشخصات بست:

عنوان بست                          :  ریاست عدلیه ولایات خوست و سمنگان

بست                                  :  دوم

وزارت/اداره                           :  وزارت عدلیه

موقعیت                               :  کابل

بخش مربوطه                       :  مقام وزارت

تعداد بست                          :  (۲ )

گزارش دهی به                    : وزیر عدلیه

گزارشگیری از                      : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشر وختم اعلان           : ۳۰/۰۳/۱۴۰۰ – ۰۹/۰۴/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه مدیریت و رهبری از ارایه خدمات با کیفیت عدلی و حقوقی در مطابقت با قوانین نافذه کشور و میثاق های بین المللی حقوق بشر در سطح ولایت مربوط.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ مدیریت و نظارت از تطبیق طرزالعمل های اجراات ریاست عدلیه با رویکرد ساده سازی پروسیجر های کاری جهت تطبیق بهتر فعالیت ها؛
۲٫ مطالعه دقیق ساختار تشکیلاتی ریاست با توجه به حجم کاری و اهداف و ماموریت ریاست عدلیه و ارایه پیشنهادات مشخص در بهبود ساختار تشکیلاتی به کمیته تشکیلات در مرکز؛
۳٫ حصول اطمنیان از صدور جواز رهنمای معاملات، عریضه نویسان و نظارت از دفاتر احزاب سیاسی و جمعیت ها در ولایت مربوطه؛
۴٫ ایجاد میکانیزم معاصر نظارت و ارزیابی جهت حصول اطمینان از موثریت ارایه خدمات عدلی و حقوقی در سطح ولایت؛
۵٫ مدیریت و نظارت از امور مربوط به ارایه مساعدت های حقوقی برای مظنونین و متهمین بی بضاعت در مراحل محاکماتی به منظور تامین عدالت اجتماعی؛
۶٫ مدیریت و نظارت از تطبیق احکام قطعی و نهایی محاکم توسط کارمندان تحت اثر جهت تنفیذ و تطبیق قانون نافذه کشور؛
وظایف مدیریتی ۷٫ تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۸٫ حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۹٫ انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۱۰٫ تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۱۱٫ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
۱۲٫ رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۱۳٫ رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
۱۴٫ رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
۱۵٫ ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
۱۶٫ اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی ۱۷٫ هماهنگی و تامین ارتباط با ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت تنظیم و پیشبرد بهتر امور در سطح ولایت؛
۱۸٫ همانگی در تدویر جلسات شواری عالی مرکزاصلاح و اشتراک در سایر جلسات مرتبط در سطح ولایت به منظور حل مشکلات اطفال تحت حجز؛
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات تحصیلی ملی وبین المللی از داخل ویا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور حقوقی، عدلی و قضائی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم ‌أ. تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
‌ب. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
‌ج. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی الف: (۵) نمره امیتازی برای بست های سوم وچهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعل استخدام؛
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم