ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی

معرفی

ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی، از شاخه‌های عمدۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که شش ریاست و یک آمریت مستقل دارد. این اداره در راستای بهبود وضعیت کاری خدمات ملکی در افغانستان فعالیت می‌کند. آوردن اصلاحات، ساده‌سازی رویه‌های کاری، بهبود سطح زندگی کاری مأموران خدمات ملکی از مجراهای تقنینی و پالیسی‌ها، بلند بردن ظرفیت کاریِ ریاست‌ها، آمریت‌های منابع بشری، وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی، ایجاد هم‌آهنگی و هم‌سانی در روندهای کاری و تشکیلاتی وزارت‌ها و ادارات، کوشش برای تساوی جنسیت در زندگی کاری مأموران، یک‌سان‌سازی سیستم‌های معلومات کارکنان خدمات ملکی و منابع بشری، از جمله وظایف و مسؤولیت‌های این اداره است.

داشتن یک ادارۀ خدمات ملکی قانون‌مند، غیرسیاسی، باثبات و حسابده در چهارچوب حکومت‌داری خوب، با داشتن توانایی استفادۀ مؤثر و سالم منابع عامه به منظور عرضۀ خدمات اساسی، افزایش عواید و حمایت از توسعۀ بخش خصوصی برای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور نیز در زمرۀ دیدگاه‌های این ریاست به شمار می‌رود.

اهداف

  • طرح و تطبیق استراتیژی، پالیسی و قوانین بخش‌های مربوط به ریاست عمومی خدمات ملکی؛
  • ترتیب و تنظیم بودجۀ مصرفی و نظارت از مصرف آن در تمام بخش‌های خدمات ملکی، بر بنیاد ضرورت‌های اداره‌های مربوط ریاست عمومی؛
  • رسیدگی به امور مربوط ذاتی کارکنان خدمات ملکی و تطبیق آن در حدود احکام قانون از طریق ادارات ذی‌ربط؛
  • ترتیب و آماده ساختن پروسیجرهای جدید؛
  • تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی، بر بنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی؛
  • ترتیب و آماده ساختن دیتابیس کارکنان خدمات ملکی در تمام وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی؛
  • رعایت احکام قوانین و مقررات نافذه، میثاق‌های بین‌المللی و استفاده از اصول و تجارب پذیرفته‌‌شدۀ بین‌المللی در رابطه به خدمات ملکی؛
  • جمع‌آوری و بررسی اعداد و ارقام در مورد کارکنان خدمات ملکی و تشکیل‌های منظورشدۀ وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی؛
  • وضع طرز‌العمل‌ها به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان منابع بشری و واحدهای تطبیق اصلاحات در وزارت‌ها و اداره‌های مستقل دولتی؛
  • طرح مقررات و تصویب لوایح و طرزالعمل‌ها برای تطبیق پالیسی و رهنمایی وزارت‌ها و ادارات دولتی برای تطبیق بهتر احکام مقرره‌های مربوط به امور منابع بشری.