ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  کمیسیون مبارزه با فساد اداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها ۰۷۴۹

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                  ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها

بســـــت:                                    اول

تعداد بست:                                  (۱)

وزارت/اداره:                                   کمیسیون مبارزه با فساد اداری

بخش مربوط:                                  ریاست عمومی دارلانشاء کمیسیون / ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها

موقعیـــــت :                               کابل

گزارشده به :                                 رییس کمیسیون مبارزه با فساد اداری

گزاریشگیر از:                                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                    ۱۷/۰۱/۱۴۰۰  الی  ۲۸/۰۱/۱۴۰۰

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه مدیریت، نظارت و کنترول از ارزیابی آسیب شناسی فساد در نهاد ها و ادارات، تدوین پالیسی ها و ستراتیژی کمیسیون، برنامه های آموزشی برای کارمندان و سایر امور مربوط به ستراتیژی و برنامه ها  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • حصول اطمینان از ارزیابی های آسیب شناسی مبارزه با فساد اداری در ادارات؛ مطابق پلان و پیگیری و نظارت از سفارشات که ارایه می شود؛
• حصول اطمینان از تدوین درست پالیسی ها و استراتیژی کمیسیون و سایر برنامه های کاری؛
• طرح و تطبیق برنامه های انکشافی و آموزشی کمیسیون ؛
• تحلیل، نظارت و ارزیابی استراتیژی، پلان ها و برنامه ها سالانه کمیسیون و ترتیب و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط؛
• نظارت مستمر از صورت استفاده معقول ومؤثر از طرح های جدید و هدفمند آموزشی مطابق به نیازمندی های کمیسیون بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان؛
• انکشاف میتا دیتا ریاست در برگیرنده مواد و رهنمود برنامه های آموزشی و تحقیقاتی آسیب شناسی؛
• نظارت و کنترول از اجرای نیازسنجی های آموزشی و تحقیقاتی.
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی • ایجاد هماهنگی بین ریاست آسیب شناسی و پیگیری ، آمریت های پلان و پالیسی و ارتقای ظرفیت و طرح برنامه های آموزشی.
• ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاست های کمیسیون جهت طرح و انکشاف پلان ها.
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف؛ با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، اداره عامه، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، شرعیات (فقه و قانون)، مدیریت آموزشی ، مدیریت منابع بشری به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی یا بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( مبارزه با فساد اداری ،ارزیابی ، تحقیق ، برنامه ریزی، پلان گزاری) و سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا.
مهارتهای لازم • تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
• تسلط به زبان های رسمی (پشتو و دری) ارجحیت داده میشود؛
• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
• مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
موارد تشویقی أ‌. (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزلعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلولیت؛و
ب‌. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق؛ در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظیفه در اداره نگردد میتوانند به احراز این بست درخواست نمایند.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم