ریاست عمومی استندرد های مصئونیت پرواز

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی استندرد های مصئونیت پرواز ۰۱۴۳-۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست عمومی استندرد های مصئونیت پرواز

بســــت:                          اول

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                       اداره هوانوردی ملکی

بخش مربوطه:                   اداره هوانوردی ملکی

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     رئیس اداره هوانوردی ملکی

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۲۴/۱۰/۱۳۹۹ الی ۰۱/۱۱/۱۳۹۹

 

       هدف وظیفه: تطبیق معیارهای سازمان بین المللی ایکاوو تنظیم قوانین و طرزالعمل های هوانوردی ملکی در مطابقت معیارهای بین­المللی به منظور ستندرد  سازی فعالیت های هوانوردی افغانستان.

———————————————————————————————————————————

صلاحیت ها ومسوًولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی:

 1. تطبیق معیار های بین المللی سازمان ICAO‌ در تمام بخش های فعالیت های هوانوردی ملکی
 2. نظارت از نحوه تطبیق و تنظیم تمام مقررات و طرزالعمل های اداره هوانوردی طبق ستندرد های سازمان ICAO
 3. نظارت بر معیاری بودن برنامه های آموزشی مسلکی کارکنان اداره هوانوردی ملکی شرکت های هوایی و کارمندان میادین هوایی ملکی
 4. نظارت از معیاری بودن شرکت های هوایی افغانستان، معیاری بودن پرسونل آنها طبق ستندرد های سازمان های بین المللی ICAO  و IATA
 5. همکاری با گروپ­های تحقیقاتی بررسی های سانحات وحادثات طیارات و شریک ساختن عوامل حادثات طیارات و سانحات هوایی با مراجع ذیربط داخلی و خارجی؛
 6. نظارت و تفتیش از معیاری بودن میادین هوایی، تجهیزات و پرسونل آنها طبق ستندرد های سازمان بین المللی ایکاو
 7. نظارت و کنترول از ثبت و راجسترشدن تمام خلاف ورزی های مصونیت پرواز درتمام ساحه فعالیت اداره هوانوردی ملکی.
 8. مدیریت صدور, تمدید, و یا تغییر در لایسنس ها, سرتیفکت ها و مجوزات.
 9. حصول اطمینان از مصئونیت طیارات راجستر شده, شرکت های هوایی, سازمان های تخنیکی, ارایه دهنده گان خدمات هوایی, میادین هوایی و امنیت هوانوردی.
 10. حصول اطمینان از شناسایی تخلفات از قوانین، طرزالعمل­ها و معیارهای ملی و بین­المللی و تصمیم لازم جهت رفع این مسائل.
 11. آگاهی کامل از تطبیق قوانین، طرزالعمل­ها و معیارهای ملی و بین­المللی جهت مصئونیت پروازها.
 12. حصول اطمینان از معیاری بودن میادین و خدمات ترافیک هوایی در مطابقت به ستندرد های ملی و بین المللی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طورماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری ومدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با سازمان های جهانی هوایی جهت تبادل معلومات و اخذ معیارهای مصئونیت های هوایی؛
 2. حصول اطمینان از تامین هماهنگی و ارتباط با شرکت های هوایی و شریک سازی معیارهای وضع شده هوایی جهت حفظ مصئونیت پروازها؛
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مختلف اداره هوانوردی ملکی جهت شریک سازی معیارهای بین­المللی؛

————————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد۷، ۸و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (انجنیری طیاره، پیلوتی، مدیریت هوانوردی، مصئونیت هوانوردی، کنترل ترافیک هوایی، انجنیری، حفظ و مراقبت طیاره، ترانسپورت هوایی و سایر رشته های مرتبط) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های (پیلوتی، ترافیک هوایی، حفظ و مراقبت طیاره، تفتیش هوایی، مصئونیت پرواز، امنیت هوانوردی)

الف)مدیریتی و تخصصی؛ چهار سا ل برای لیسانس، سه سا ل برای ماستر و دو سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،

ب)مدیریتی یا تخصصی؛ حداقل پنج سا ل دریکی از بخش­های ذکر شده،

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی، مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه و رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری
 2. داشتن تایپ ریتنگ طیاره و لایسنس انسپکتری از اداره هوانوردی ملکی

 موارد تشویقی:

الف) (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب) (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

نوت : افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم