ریاست عمومی املاک دولتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  عمومی املاک دولتی                                                                      ۰۴۶۸

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست  عمومی املاک دولتی

بســـــت:               اول

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت مالیه

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۱۴/۹/۱۳۹۷ الی ۲۷/۹/۱۳۹۷

 

 

هدف وظیفه: نظارت و کنترول از طرح و تطبیق پالیسی ها در رابطه به املاک دولتی در مطابقت با اسناد تقنینی و یا سایر اسناد مرتبط.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان معینیت اداری جهت حصول اهداف پیشبینی شده.
 2. طرح لوایح، طرزالعمل ها و سایر اسناد تقنینی که تمام مناسبات املاکی براساس آن تنظیم گردد جهت حصول منظوری و شفافیت امور.
 3. کنترول و نظارت از ترتیب اسناد و قباله های آنعده جایدادهای دولتی که در پروسه جنگهای داخلی ازبین رفته و وجود ندارد ذریعه مراجع ذیربط غرض جلوگیری از غصب جایدادها .
 4. طرح و اتخاذ تدابیر موثر بمنظور استفاده و بهره برداری از تمام جایدادهای غیر منقول (کرایه، اجاره، فروش) در مطابقت با قوانین مرتبط.
 5. طرح پالسی های علمی مطابق اهداف کاری در جهت تطبیق برنامه های املاک در مطابقت با اسناد تقنینی مربوطه.
 6. طرح تدابیر قانونی غرض طی مراحل اسناد املاکی و استفاده مناسب از آن بمنظور حصول عواید و تقویه بودجه کشور.
 7. نظارت از تطبیق طرزالعمل های املاکی در مطابقت با اسناد تقنینی جهت حفظ و مراقبت و استفاده معقول و قانونی از املاک دولتی .
 8. کنترول و نظارت از تطبیق پالیسی های مدون املاکی مطابق قانون غرض ارتقای سطح عواید املاکی .
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری درساحه کاری مربوطه.
 10. رهبری و ارائیه معلومات بموقع درداخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با درنظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال ومقرره طرز سلوک درساحه کاری مربوطه.
 12. تنظیم اداره و مدیریت کارکنان تحت اثر .
 13. ارایه گزارش ماهوار ،ربعوار و سالانه در موقع ضرورت به رهبری وزارت از فعالیت و دستاوردهای ریاست مربوط.
 14. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات در مطابقت با قوانین و مقررات سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، انجنیری، حقوق، فقه و قانون، اداره و منجمنت و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی  بالاتر آن ترجیح داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و یا تخصصی در امور حقوقی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این بست( .حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و تسلط (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم