معرفی

ریاست امور ولایات، به حیث نظارت‌کننده بر تطبیق پالیسی‌های خدمات ملکی در سطح واحدهای دومی و سومی در تشکیل سال ۱۳۸۳ در چوکات ریاست عمومی دارالانشاء و در سال ۱۳۸۷ در چوکات ریاست عمومی ادارۀ خدمات ملکی کمیسیون با تشکیل محدودی در سطح هفت زون ساحه‌یی (بلخ ، کندز، کابل ، ننگرهار، کندهار، پکتیا و هرات) با تحت پوشش قراردادن ۳۴ ولایت منظور گردید. در سال ۱۳۹۰، به ریاست عمومی امور ولایات ارتقاء کرد و تشکیل آن با ایجاد آمریت‌های ولایتی در سطح ۲۷ ولایت در مجموع به ۲۹۰ بست توسعه یافت.

 

پس‌منظر

ریاست عمومی امور ولایایت نظر به نیازمندی‌های مبرم ولایات و ادارات خدمات ملکی محلی در سال ۱۳۹۳ به منظور رهبری، تطبیق و نظارت از تطبیق اهداف و پروگرام‌های اصلاح ادارۀ عامه، تطبیق پالیسی‌های خدمات ملکی و تأمین ارتباط و هم‌آهنگی با وزارت‌خانه‌ها و ادارات مستقل و سایر مراجع در سطح ملی و بین‌المللی در امر تطبیق اصلاح اداره در سطح محلات ایجاد گردیده است.

 

هدف کلی

رهبری، مدیریت، تطبیق، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه های اصلاح ادارۀ عامه، جهت بهبود سیستم ادارات خدمات ملکی محلی و عرضۀ خدمات مؤثر و بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک اداره در واحدهای دومی و سومی وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.

 

اهداف مشخص

  • تطبیق و توسعۀ پروگرام اصلاح ادارۀ عامه جهت عرضۀ خدمات بهتر در سطح ولایات و ولسوالی‌ها؛
  • طرح و تطبیق برنامه‌های حمایوی به منظور بلند بردن موثریت اصلاح ادارۀ عامه به سطح ولایات؛
  • رهبری، انسجام و نظارت از فعالیت‌های دفترهای ساحوی و ولایتی کمیسیون در سطح ولایات؛
  • نظارت و تطبیق پالیسی‌های خدمات ملکی به سطح ولایات؛
  • انسجام و هم‌آهنگی پروگرام اصلاح ادارۀ عامه با شرکای کاری کمیسیون وزارت خانه ها،ادارات مستقل، واحدهای دومی وسومی،جامعۀ مدنی، شورا های ولایتی و حمایت‌کنندگان ملی و بین‌المللی به منظور عرضۀ خدمات موثر.
  • ارتقای ظرفیت مأمورین خدمات ملکی ادارات محلی از طریق مراکز آموزشی ولایتی.