ریاست عمومی انستیتیوت انکشاف دهات

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه اول  وزارت احیا و انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی انستیتیوت انکشاف دهات ۰۱۱۹

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست عمومی انستیتیوت انکشاف دهات

بســــت:                       اول

وزارت/اداره:                    احیا و انکشاف دهات

بخش مربوطه:                 معینیت تحلیل های اقتصادی، پلان و پالیسی

موقعیت بست:                 کابل

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :                معین تحلیل های اقتصادی، پلان و پالیسی

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:               اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۱/۱۳۹۹

 

 

 

پروژۀ تغییر

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت احیا و انکشاف دهات:

وزارت احیأ و انکشاف دهات یک اداره سکتوری حکومت بوده که بمنظور طرح و تطبیق برنامه های انکشافی، اقتصادی و اجتماعی دهات تأسیس شده است. هدف عمدۀ وزارت احیأ و انکشاف دهات کاهش فقر در قراء و قصبات میباشد که توسط ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه جهت تحقق این اهداف، مساعی را به خرچ میدهد. وزارت احیأ و انکشاف دهات منحیث بستر اصلی توسعه دهات همواره در جهت بهبود شرایط زندگی روستائی بذل مساعی نموده و خدمات وسیع الساحۀ را ازطریق ریاست های ولایتی خویش در اکثریت ساحات روستائی ارایه داشته که هفتاد و پنج درصد سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایۀ خدمات خود دارد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از روند سروی های انکشافی، تحقیقاتی و مطالعات، آموزش تکنالوژی روستائی و تحکیم روابط  با مراجع علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی .

 

وظایف تخصصی بست:

 1. طرح برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی، و نظارت از تطبیق آنها در مطابقت با اهداف استراتیژیک وزارت، به منظور عرضه خدمات بهتر
 2. حصول اطمینان از تطبیق سروی های تحقیقاتی، تکثیر معلومات، ترویج تکنالوژی های روستایی و ارتقای ظرفیت شوراهای انکشافی بمنظور عرضه خدمات موثر
 3. ارائه طرح های علمی برای ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی میان ریاست های وزارت جهت پیشبرد فعالیت های تحقیقات و سروی در بخش احیا و انکشاف دهات
 4. تامین ارتباط و هماهنگی با نهاد های داخلی و خارجی، جهت تحکیم روابط، جلب جذب کمکهای مالی و تخنیکی
 5. جلب و جذب بورسیه های تحصیلی(سکالرشیپ ها) و سهمگیری فعال در مجالس کمیته تخنیکی انکشاف همه جانبه دهات و مراکز (CIRDAP, NIRD, BARD) جهت هماهنگ سازی فعالیت های بخش های مربوطه
 6. تحقیق، ترویج فرهنگ و نهادینه ساختن استفاده از تکنالوژی های مناسب روستایی سازگار با میحط زیست جهت رشد اقتصاد پایدار و بلند بردن سطح زندگی مردم دهات

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک وزارت
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 • رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 • تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 • انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 • ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد, حقوق و علوم سیاسی، انکشاف پایدار روستاها، مدیریت انکشاف دهات، جامعه شناسی، مدیریت عمومی، مدیریت آموزشی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور تحقیقات ویا سروی ویا ارتقای ظرفیت ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 3. تسلط به زبان های رسمی کشور (پشتو و دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم