ریاست عمومی حوزه دریایی (کابل، پنج آمو کندز، هریرود مرغاب هرات، هلمند لشکرگاه و شمال بلخ)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۵ بست) رتبه اول  وزارت انرژی و آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ۰۸۴۲
۲ ریاست عمومی حوزه دریایی پنج امو (کندز) ۰۸۴۳
۳ ریاست عمومی حوزه دریایی هریرود مرغاب (هرات) ۰۸۴۴
۴ ریاست عمومی حوزه دریایی هلمند (لشکرگاه) ۰۸۴۵
۵ ریاست عمومی حوزه دریایی شمال (بلخ) ۰۸۴۶

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست عمومی حوزه دریایی (کابل، پنج آمو کندز، هریرود مرغاب هرات، هلمند لشکرگاه و شمال بلخ)

بســــت:                        اول

وزارت/اداره:                    انرژی و آب

بخش مربوطه:                 معینیت آب

موقعیت بست:                 مرکز و ولایات مربوطه

تعداد بست:                    (۵)

گزارشدهی به :                معین آب

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                       اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲،۸۰۰٫۰۰ افغانی الی   قدم  پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ الی ۱۱/۰۷/۱۳۹۸

 

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت انرژی و آب:

اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق مذکور به شهر کابل انتقال گردیده و تا زمان سلطنت اعلی حضرت محمد ظاهر شاه امور برق توسط شرکت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.

اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.

ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی، توپوگرافی، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت می نمود.

در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.

همین مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و رهبری امور تخنیکی و اداری حوزه های فرعی دریائی مربوطه به منظور تامین و دسترسی به آب مطمئن جهت کاهش فقر با رشد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، بهبود سطح زندگی مردم، انکشاف و مدیریت همه جانبه منابع آب و استفاده موثر از آن.

 

وظایف تخصصی بست:

 

 1. طرح، ترتیب و انکشاف رهنمودها و طرزالعمل ها به منظور مدیریت و تنظیم بهتر امور منابع آب
 2. مدیریت مطالعات امکان سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، تطبیق و نظارت پروژه های آب در همکاری با حوزه های فرعی دریایی بمنظور استفاده بهینه از منابع آب
 3. ایجاد انجمن های استفاده کننده گان آب و میرآب به منظور استفاده موثر از منابع آبی در ساحات مرتبط در هماهنگی و همکاری با حوزه های فرعی دریائی
 4. تامین روابط کاری با نهاد های ذیدخل، حل منازعات آبی و تامین حق آبه های عنعنوی به منظور حفاظت و استفاده اعظمی از منابع آبی
 5. انکشاف پایدار تاسیسات آبی به منظور حفظ، تامین و تخصیص عادلانه منابع آب به سکتورهای مختلف در همکاری با شوراهای حوزه های فرعی و استفاده از داده های هایدرومیتورولوژیکی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی
 6. پیشبینی و هشدار دهی حواث طبیعی (خشکسالی، سیلاب) در حوزه های فرعی و ایجاد هماهنگی وارتباط کاری با ادارات دولتی غیر دولتی و سایر ادارات محلی
 7. مدیریت حوزه های آبریز و حوزه های فرعی دریایی در ساحات مربوطه
 8. مدیریت منابع مالی و بشری و بسیج آن جهت سرمایه گذاری بالای تاسیسات منابع آب با در نظر داشت معقولیت اقتصادی
 9. تدویر و رهبری جلسات کمیسیون ها، کمیته ها و شورا های حوزه های دریائی بمنظور رفع مشکلات، تنظیم و تخصیص دقیق منابع آب
 10. طرح، انکشاف و تطبیق استراتیژی، پلان و ماسترپلان های حوزه های دریائی جهت نیل به اهداف وزارت
 11. مدیریت در طرح و تطبیق برنامه ها، ترتیب کانسپت و طرح های انکشافی حوزه های آبریز جهت مهار آبهای مازاد و حفاظت آب وخاک

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت و انجنیری منابع آب، هایدروتخنیک، سیول انجنیری و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت منابع آب و انجنیری منابع آب و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم