ریاست عمومی دارالانشاء

معرفی

ریاست عمومی دارالانشاء، از بخش‌های عمدۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است که در تنظیم نشست‌های هیأت رهبری کمیسیون، عرضۀ خدمات حمایتی و پیش‌برد امور اجرایی فعالیت می‌کند. دارالانشاء، هم‌زمان با آن که ریاست کمیسیون را در رهبری پروسۀ اصلاحات اداری هم‌یاری می‌کند، نتایج و دست‌آوردهای کمیسیون را به شریکان اصلاحات گزارش می‌دهد و برای جلب و جذب مساعدت‌های بین‌المللی برای تطبیق اصلاحات در خدمات ملکی، با بانک جهانی و سایر تمویل‌کنندگان، روابط تنگاتنگ دارد.

دارالانشاء از جریان تطبیق استراتیژی اصلاح ادارۀ عامه در اداره‌های خدمات ملکی، انسجام و هم‌آهنگ ساختن برنامه‌ها و فعالیت‌های کمیسیون، ایجاد هم‌آهنگی میان برنامه‌های داخلی کمیسیون و شریکان ملی و بین‌المللی اصلاحات، نظارت می‌کند.

دارالانشاء برنامه‌ها، پروژه‌ها و فعالیت‌های اصلاحی وزارت‌ها و اداره‌ها را بررسی کرده، مشوره‌های لازم را دربارۀ رفع تداخل صلاحیت‌ها و دوگانگی در اجراات، عدم تطبیق برنامه‌ها، منازعات احتمالی در روند تطبیق اصلاحات و سایر مسائلی را که به نحوی از انحا، مانع پیش‌رفت تطبیق برنامۀ اصلاحات شود، به رییس کمیسیون ارائه می‌کند. آگاهی‌دهی از روند اصلاحات و در میان گذاشتن دست‌آوردها و چالش‌های فرا راه اصلاحات با شریکان و کارکنان خدمات ملکی، یکی دیگر از وظایف عمدۀ دارالانشاء است.

ریاست عمومی دارالانشاء، ریاست‌های اجرائیه و انسجام امور، نظارت از تطبیق اصلاحات، مالی و اداری، منابع بشری، ریاست ارتباط و هم‌آهنگی ولایات و آمریت تدارکات را در بر می‌گیرد.

ریاست‌های یادشده به منظور عرضۀ خدمات معین ایجاد گردیده و هر کدام مراجعین داخلی و خارجی خود را دارد. خدمات آن‌ها شامل ترتیب پلان کاری سالانه، گزارش اجراات کاری ربع‌وار، تحلیل و ارزیابی پروپوزل‌ها و پروژه‌های اصلاحی، پی‌گیری و ترتیب گزارش تحقق احکام و فرمان‌های مقام عالی ریاست جمهوری، مصوبات کابینه و شورای وزیران، مصوبات هیأت رهبری کمیسیون، انسجام امور اجرایی دارالانشاء، انتقال تخصیصات رتب جدید و امتیازات استثنایی از کودهای ۹۰ و ۹۵ اصلاح ادارۀ عامه، تنظیم مراسلات و ملاقات‌های مراجعین کمیسیون، نظارت از چگونگی تطبیق اصلاحات در وزارت‌ها و اداره‌ها، ارزیابی اجراات مأمورین، طرح و ترتیب بودجه بر اساس برنامه، اجرای معاشات ماه‌وار کارکنان، ارایۀ خدمات تکنالوژیکی (IT)، تهیه و تدارکات، ترانسپورت، حفظ و مراقبت از دارایی‌های کمیسیون، استخدام، ارتقای ظرفیت، تأمین مصونیت شغلی کارکنان و رسانیدن پیام اصلاحات به کارکنان خدمات ملکی است.