ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی                                                     ۰۲۶۱-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:          ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی

بســـــت:               دوم

تعداد بست:             (۱)

وزارت/اداره:          وزارت زراعت،آبیاری و مالداری

موقعیــت:                کابل

تاریخ نشروختم اعلان:  ۲۲/۱۱/۱۳۹۷ الی ۳۰/۱۱/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه :

مدیریت، نظارت و حصول اطمینان از تحقق تمام برنامه های ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی در مطابقت با احکام اسناد تقنینی مربوط جهت برآورده شدن اهداف مشخص شده در چارچوب ملی انکشاف زراعت همچنان رهبری در طرح و توسعه پالیسی های مالداری و صحت حیوان.

 صلاحیت ها ومسؤلیت های وظیفوی :

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاریماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت به اهداف و برنامه های استراتیژیک وزارت.
 2. رهبری فعالیت ها جهت تثبیت نیازهای ملی در بخش انکشاف مالداری و صحت حیوانی همچنان طرح و انکشاف پالیسیهای و برنامه های انکشافی در بخش مالداری به سطح کشور و توجه خاص در تطبیق پالیسیها واسناد تقنینی در مربوطه.
 3. شناسایی و تعیین فعالیت های ریاست های مالداری و صحت حیوانی و فعالیت های که از طریق نهادهای سکتور خصوصی در بخش مالداری و صحت حیوانی قابل تطبیق است. همکاری وحمایت از سکتور خصوصی .
 4. مدیریت و رهنمائی کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی و سکتور خصوصی در انجام فعالیتهای مشخص و به دست آوردن اهداف پایدار در بخش مالداری و وترنری جهت اصلاح و انکشاف مالداری در سراسر کشور.
 5. تعین مسئولت ها و نظارت از امور و فعالیت ریاست ها (ریاست مالداری، ریاست صحت حیوانی) و شعبات مربوطه ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت انکشاف و تطبیق پالیسی های مالداری و صحت حیوانی.
 6. ترتیب بودجه مناسب و استفاده خوب از منابع دولتی و نظارت کافی از مصارف برنامه های مالداری و صحت حیوانی در سطح کشور.
 7. نظارت و ارزیابی از چگونگی ارایه خدمات جهت انکشاف مالداری وصحت حیوانی در مطابقت با اسناد تقنینی نافذ به سطح کشور در سکتور دولتی وخصوصی.
 8. ایجاد و توسعه مکانیزم موثر برای هماهنگی با نهادهای ذیربط برای عرضه خدمت بهتر و موثر برای مالداران و دهاقین درسطح کشور.
 9. حصول اطمینان جهت هماهنگی برنامه ها و وظایف مشترک بین ریاست عمومی ترویج، ریاست تحقیق و ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی و ریاست مالی با پالیسی های مالداری و صحت حیوانی وزارت.
 10. حصول اطمینان جهت هماهنگی برنامه های پروژه های خارجی که در بخش مالداری و صحت حیوانی فعالیت دارند با پالیسی های وزارت.
 11. نظارت از تطبیق پروگرام های ارتقای ظرفیت جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت تطبیق اصلاحات لازم در عرضه خدمات موثر برای انکشاف مالداری، صحت حیوانی وبالابردن سطح محصولات این بخش غرض خود کفایی کشور.
 12. حصول اطمینان این که وزارت زراعت از طریق ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی توانایی های مسلکی و کار ی برای رسیدگی به تعهدات ملی و بین المللی خود را در رابطه با صحت حیوانی را دارا میباشد.
 13. اولویت بندی امراض حیوانی مهم در سطح کشور و ایجاد برنامه های لازم برای تشخیص، گزارش، پیشگیری و کنترل امراض شیوع.
 14. انکشاف ظرفیت های قرنطینه، و طراح و تطبیق برنامه ها برای نظارت از امراض مهم حیوانی بین المللی،و گزارش دهی مداوم به OIE.
 15. طرح و ترتیب پلان و برنامه ارتقاء ظرفیت و ارایه آن به کارمندان ریاست عمومی مالداری و صحت حیوانی جهت بلند بردن سطح ظرفیت کارمندان.
 16. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغنستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 17. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارت دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 18. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 19. انجام سایر وظایف که ازطرف مقامات درمطابقت به قوانین، مقررات، اهداف و خط مشی اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام(سطح تحصیل وتجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد ۷،۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط ومعیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:( مالداری ، پرورش حیوانات ، تولیدات حیوانی و وترنری) وبه درجه تحصیلی بالاتر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه وتخصص(مطابق ساحه کاری پست) ویا سایر موارد مندرج اهداف ومسولیت های وظیفوی این پست) حد اقل(برای بست دوم) سه سال برای لیسانس، دوسال برای ماستر ویک سال برای دوکتورا(برای بست اول) چهار سال برای لیسانس،سه سال برای ماستر و دوسال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر وتکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم