ریاست عمومی مالی و اداری

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  اداره تنظیم امور زندان ها را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی مالی و اداری ۰۶۷۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست عمومی مالی و اداری

بســــت:                           اول

وزارت/اداره:                   اداره تنظیم امور زندان ها

بخش مربوطه:                  مقام اداره

موقعیت بست:                   کابل (مرکز)

تعداد بست:                      (۱)

گزارشدهی به :                 بمقام وزارت

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۰۱/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور؛ منابع بشری، مالی، اداری، تدارکاتی اداره به منظور تامین نیازمندی ها و عرضه خدمات جهت تحقق اهداف اداره.

وظایف تخصصی:

 1. حصول اطمینان از طرح پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف استراتیژیک اداره و پالیسی های تشکیلاتی
 2. حصول اطمینان از پروسه استخدام و تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد
 3. نظارت و حصول اطمینان از تحقق تدویر برنامه های آموزشی داخلی، خارجی و بورسیه های تحصیلی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان اداره و تامین ارتباط با تمویل کننده گان ارتقای ظرفیت
 4. حصول اطمینان از بروز بودن (UPDATE) دیتابیس های موجود جهت دسترسی به معلومات دقیق و به موقع
 5. حصول اطمینان و نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان اداره به منظور اجراات بهتر
 6. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در اداره
 7. نظارت از ترتیب بودجه عادی، انکشافی به منظور تامین مصارف
 8. دفاع از طرح بودجه سالانه در اداره مالیه به منظور تأمین مصارف، مطابق اهداف و برنامه های اداره
 9. حصول اطمینان از اجرای معاشات به موقع کارکنان طبق سیستم الکترونیکی (سیستم معلوماتی معاشات ) مطابق طرزالعمل اداره مالیه
 10. حصول اطمینان از اجرای حواله های مصارف عادی و انکشافی اداره از کود های مربوط در مطابقت با قوانین و طرزالعمل ها
 11. کنترول و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات،‌ تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی به ولایات بطور ربعوار
 12. حصول اطمینان از ترتیب شرح مالی سالانه (قطعیه) در آخر هر سال مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی
 13. حصول اطمینان از ثبت و راجستر املاک اداره در مرکز و ولایات جهت استفاده مؤثر آن ها
 14. حصول اطمینان از حفظ و مراقبت ساختمان های اداره، موجودیت امکانات ترانسپورتی و سیستم های موجود
 15. مدیریت و نظارت از امور تدارکاتی در مطابقت با نیازمندی اداره و منابع مالی در مطابقت با اسناد تقنینی
 16. نظارت وکنترول از ترتیب و اجرای اعلان ها شرطنامه ها ،راپورهای ارزیابی مالی وتخنیکی ، قرار دادها مکتوب های برنده گان و سایر اسناد تدارکاتی
 17. حصول اطمینان و نظارت از پروسه ارزیابی تخنیکی و مالی آفرهای شرکت ها، کمپنی ها مطابق قوانین و طرزالعمل های تدارکاتی
 18. مدیریت و نظارت از پروسه مجلس مزایده و مناقصه پروژه ها مطابق قوانین و طرزالعمل های تدارکاتی
 19. نظارت و بررسی از انعقاد قرار دادها مربوط به پروژه های ( تدارکاتی، مالی و تخنیکی) اداره
 20. نظارت و بررسی از اجرای اقساط پروژه های مربوط براساس پیشرفت کار مطابق معیارهای تعیین شده
 21. حصول اطمینان و نظارت از فعالیتهای تخنیکی و داشتن سیستم های محافظتی شبکه در اداره
 22. مدیریت و نظارت از تطبیق پالیسی های جندر و کوچی ها و هماهنگی با واحد منابع بشری و سایر بخش های اداره

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهانه ، ربعوار وسالانه در مطابقت با اهداف و پلان استراتیژیک اداره
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 7. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 8. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط و هماهنگی با شرکت های تدارکاتی و اجرای بموقع تادیات شرکت ها و قراردادی ها
 2. هماهنگی با ادارت دولتی و غیر دولتی، عقد قرارداد با شرکت های خصوصی، جهت بهتر شدن امور کیفیت کاری اداره و کنترول از قرار داد ها
 3. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مخلتف اداره بمنظور رسیدگی به نیازمندی ها و مشکلات تخنیکی
 4. تامین ارتباط و هماهنگی با ادارات مختلف دولتی بمنظور حل مشکلات منابع و اداری اداره

———————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، حکومتداری، پالیسی عامه، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت مالی، حسابداری، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی، حقوق و سایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های (بخش های منابع بشری، مالی، بودجه، اداری، خدمات ، تدارکات، و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی؛ چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا
 • کاندیدانیکه رشته تحصیلی شان شامل شرایط استخدام مندرج لایحه وظایف نباشد با داشتن حداقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط به وظیفه، واجد شرایط این بست می­باشد.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم