ریاست عمومی مالی و اداری

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه اول لوی حارنوالی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی مالی و اداری ۰۸۵۵

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست عمومی مالی و اداری

بســــت:                  اول

وزارت/اداره:                لوی حارنوالی

بخش مربوطه:             مرستیالی مالی و اداری

موقعیت بست:             کابل

تعداد بست:                (۱)

گزارشدهی به :            مرستیال مالی و اداری

گزارش گیر از:             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازۀ معاش:               اندازه معاش:               اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد لوی حارنوالی:

لوی حارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان مطابق ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان جز قوه اجرائیه است، در اجراأت خود مستقل بوده و  مکلف به انجام تحقیق جرایم و اقامه دعوی علیه متهم در پیشگاه محکمه  می باشد. که در مبارزه با جرایم و تعقیب عدلی مرتکبین جرایم مکلفیت قانونی دارد. ساختار تشکیلاتی و اجراأت این اداره  با رعایت اسناد تقنینی و پلان ستراتیژیک اداره  در چهار  بخش(مالی و اداری، تحقیق، تعقیب و نظارت از تنفیذ احکام) تدوین گردیده است. لوی حارنوالی منحیث مدعی العموم در تمام جرایم و به منظور ارائه خدمات شفاف، مؤثر منصفانه، پاسخگو و مسلکی که متضمن عدالت اجتماعی، تطبیق قانون، حاکمیت قانون و تقویت سیاست جنائی می باشد نقش بارزی را ایفا می نماید تا با انجام مکلفیت های خود در تمامی نقاط این کشور از طریق ریاست های مرکزی  و ولایتی بتواند عدالت را تامین نماید.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از بخش های مالی و حسابی،خدماتی، تعمیراتی و اجناس با در نظرداشت معیارهای بین المللی جهت رعایت اصل شفافیت و جلوگیری از تلف شدن منابع مالی اداره

وظایف تخصصی بست:

 

 1. نظارت از ترتیب بودجه سالانه اداره در هماهنگی با مراجع ذیدخل با در نظرداشت احصائیه جمع آوری شده، تشکیل، برنامه ها و نورم های بودجه سازی وزارت مالیه
 2. اشتراک در جلسه دفاع بودجه عادی و انکشافی سالانه در وزارت مالیه و نظارت از تطبیق آن به منظور تأمین مصارف مطابق اهداف و برنامه های اداره
 3. حصول اطمینان از تقسیم عادلانه بودجه و نظارت از اخذ، ثبت و تکثیر به موقع تخصیصات با در نظرداشت واحد های بودجوی، معیارها و شاخص های تعین شده
 4. نظارت از ترتیب صورت حساب قطعیه سالانه اداره و تطبیق آن با وزارت مالیه به منظور تصفیه حسابات، تأمین شفافیت و حساب دهی مصارف بر مبنی اسناد تقنینی
 5. تحلیل و بررسی سیستم های موجود مالی و اداری اداره و ارائه پیشنهادات، تعدیلات و طرح ها مسلکی در خصوص رفع نواقص، معیاری سازی سیستم ها و میکانیزه نمودن فعالیت ها
 6. نظارت از محاسبه و اجرای به موقع تخصیصات، حواله های مصارفاتی، خریداری، معاشات و سایر امتیازات مالی کارکنان اداره با در نظرداشت بودجه منظور شده
 7. حصول اطمینان از جمع آوری عواید، کسرات و پول های تضمین قراردادها و تادیه آن به حساب عواید وزارت مالیه غرض بلند بردن سطح عواید دولت
 8. نظارت از امور موجودی اموال و اجناس تحویلخانه ها، ترتیب فورم های اجناس، ثبت، ذخیره، توزیع و طی مراحل اسناد آنها به منظور تصفیه تحویلخانه ها، حفظ و نگهداری اجناس و لوازم
 9. نظارت از تنظیم امور خدماتی، ترانسپورتی، پذیرش، تشریفات، و طعام خانه جهت عرضه خدمات بهتر و جلوگیری از سکتگی در امور محوله
 10. وارسی از امور تعمیراتی و حفظ و مراقبت (ابرسانی، سیستم تهویه، مرکز گرمی، رنگمالی، نجاری ، انرژی برق و ترمیمات) ساختمان ها و تأسیسات اداره به منظور جلوگیری از استهلاک قبل از وقت آنها و عرضه خدمات بهتر
 11. طرح سیستم راپور دهی و آرشیف الکترونیکی در همکاری با ریاست تکنالوژی معلوماتی و نظارت از تطبیق آن جهت ثبت، نگهداشت و تجدید متداوم اسناد مالی و اداری
 12. طرح و تدوین پالیسی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های مالی و اداری در هماهنگی با مراجع ذیدخل به منظور بهبود کیفیت امور مالی و اداری
 13. تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش های داخلی اداره،نهاد های کمک کننده، وزارت مالیه و سایر ادارات ذیدخل به منظور تسریع پروسه های مالی و اداری

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 • تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 • رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 • رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 • تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 • رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 • انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 • ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، مدیریت عمومی، اداره عامه، ACCA, CA و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت خدمات، محاسبه اجناس، بودجه سازی، مالی و حسابداری، اداری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم