ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول وزارت معارف  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره ۰۶۵۶

مشخصات بست

عنوان بست :                ریاست عمومی منابع بشری و انکشاف اداره

وزارت/اداره :                  وزارت معارف

بست :                        اول

تعداد بست:                  (۱)

موقعیت:                       مرکز

بخش مربوطه:               معینیت منابع و اداره

گزارش دهی به:            معین منابع و اداره

گرازش گیری از :            کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                  اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۳۲٫۸۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۲۰۱،۳۱۱٫۰۰ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۴-۱۰-۱۳۹۹ الی ۰۵-۱۱-۱۳۹۹

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت معارف:

وزارت معارف یک نهاد ملی غیر سیاسی است، که به منظور تعلیم و تربیه سالم فرزندان کشور تاسیس گردیده، هدف عمده وزارت معارف از بین بردن بی سوادی، رشد و ارتقای ظرفیت معلمین، مدرسین، استادان مکاتب، موسسات  تربیه معلم، دارالعلوم ها، مدارس دینی و کورس های سواد آموزی با ارایه خدمات اساسی و عام المنفعه، که  تحقق این اهداف بادرنظرداشت قانون اساسی، قانون معارف، قانون کارکنان خدمات ملکی، لوایح و مقررات نافذه و پلان ستراتیژیک وزارت  معارف در پنج برنامه: (۱٫ تعلیمات عمومی ۲٫ تعلیمات اسلامی، ۳٫ انکشاف نصاب تعلیمی و تربیه معلم، ۴٫ سواد آموزی، ۵٫ برنامه اداره معارف) تدوین گردیده، صورت میگیرد. وزارت معارف منحیث بستر اصلی تعلیم و تربیه فرزندان این وطن جهت بهبود شرایط زندگی مردم این سرزمین سعی و تلاش نموده، خدماتی وسیع الساحه را از طریق ریاست های مرکزی و ولایتی در تمامی نقاط این مرز وبوم ارایه داشته و تمام سکنه کشور عزیز را تحت پوشش ارایه خدمات خود دارد.

 

هدف وظیفه:

انسجام، رهبری و مدیریت نظام منابع بشری وزارت معارف در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه غرض سمت دهی وزارت به اهداف ستراتیژیک مربوطه.

وظایف تخصصی:

 1. طرح، تدوین و انکشاف استراتیژی میان مدت و دراز مدت منابع بشری، رهنمود کلی منابع بشری، طرزالعمل ها و رهنمود های آموزش، ارتقای ظرفیت و کارآموزی و سهم فعال در ترتیب ستراتیژی های وزارت
 2. مدیریت و نظارت از تطبیق استراتیژی ها، پالیسی ها و طرزالعمل های منابع بشری در وزارت به منظور تطبیق موثر آن
 3. مدیریت طرح و دیزاین تشکیلات وزارت و تطبیق بازنگری ساختاری وظیفوی در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 4. حصول اطمینان از طی مراحل بموقع استخدام بست های خالی وزارت مطابق تشکیل منظور شده در هماهنگی و همکاری نزدیک با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 5. رهبری و مدیریت روند استخدام کارمندان انکشافی و استفاده بهینه از فرصت های موجوده در جهت انکشاف مدیریت منابع بشری وزارت
 6. تسهیل و نظارت از ارزیابی اجراآت کارکنان وزارت بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار
 7. ایجاد و رهبری کمیته های حل اختلافات و شکایت کارکنان و مراجعین بمنظور کاهش اختلافات ناشی از کار و اجراات بموقع و مطابق اسناد تقنینی مربوطه
 8. تسهیل و هماهنگی پروسه رسیده گی به شکایات کارکنان وزارت با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
 9. نظارت و حصول اطمینان از پروسه نیازسنجی آموزشی و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت تمام کارمندان وزارت و ایفای نقش سازنده جهت جلب کمک های مراجع تمویل در هماهنگی با مراجع ذیربط
 10. حصول اطمینان از تطبیق عمومی و همه جانبه سیستم مدیریت اطلاعات منابع بشری در مرکز و واحد های ولایتی، بروز رسانی داده های مورد نیاز و تطبیق سیستم مدیریت حاضری الکترونیکی در سطح وزارت
 11. نظارت و حصول اطمینان از امور مربوط به تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل ، استعفا و انفکاک کارکنان، شکایات، صحت، رفاه، مصئونیت و حاضری کارکنان
 12. ایجاد کمیته های نظارتی بمنظور تامین شفافیت در پروسه استخدام کارکنان وزارت صحت عامه
 13. اشتراک درپروسه استخدام کارکنان عالی رتبه که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت تامین شفافیت بهتر در امور طبق طرزالعمل های مربوطه

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
 8. رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تامین ارتباط با شعبات مختلف وزارت در امور مربوط به منابع بشری
 2. تامین ارتباط با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در زمینه اصلاحات ساختاری وزارت و کاهش تورم تشکیلاتی حسب دیدگاه کلی رهبری وزارت و حصول اطمینان و هماهنگی با تحصیلات عالی، اداره ملی امتحانات و سایر ادارات مربوط بمنظور تنظیم و پیشبرد امور منابع بشری

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف؛ با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی، بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (۷) ماده ۱۴ طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:
 • داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت پروژه، مدیریت عمومی ((General Management، جامعه­ شناسی، حکومتداری، روانشناسی و سایر رشته های مرتبط و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 1. تجربه کاری
 • تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (مدیریت منابع بشری، استخدام، انکشاف اداره، ارزیابی اجراات، سوانح، ارتباط کارکنان، ارتقای ظرفیت، و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف) حد اقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دکتورا.
 • کاندیدا های خلاف رشته با داشتن حد اقل هفت سال تجربه کاری کاملاً مرتبط، واجد شرایط این بست شناخته میشوند.
 1. مهارت­ های لازم
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم