ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی

معرفی کوتاه، پس‌منظر و لایحۀ وظایف

انستیتوت خدمات ملکی در چهارچوب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وظیفۀ آموزش و ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی را بر بنیاد پلان استراتیژیک کمیسیون به عهده دارد و به عنوان یک نهاد علمی و آموزشی، در راستای ارتقای ظرفیت و ایجاد تغییر در دانش، نگرش و رفتار کارکنان خدمات ملکی در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها خدمات آموزشی را عرضه می‌کند. طی سال‌های گذشته، انستیتوت خدمات ملکی بیش از ۵۰٫۰۰۰ تن از کارکنان خدمات ملکی را در مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها در برنامه‌های آموزشی مختلف تحت آموزش قرار داده است. آموزش‌های انستیتوت خدمات ملکی عنوان‌های زیر را در بر می‌گیرد:

• آگاهی‌دهی از قوانین خدمات ملکی
• مدیریت منابع بشری
• مدیریت مالی
• مدیریت پروژه
• تهیه و تدارکات عامه
• استراتیژی، پالیسی و رهبری
• برنامه‌ریزی
• ارتباطات
• مهارت‌های دفترداری
• مدیریت انگیزش و حل منازعات
• مدیریت زمان
• گزارش‌نویسی
• مکتوب‌نویسی
• سازمان‌دهی
• نظارت و کنترول
• ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی
• حکومت‌داری خوب
• مدیریت تغییر
• تصمیم‌گیری
• فرهنگ و رفتار سازمانی
• زبان انگلیسی و مهارت‌های کمیپوتر

 

مأموریت

• راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت؛
• راه‌اندازی فعالیت‌های تحقیقی و خدمات معلوماتی؛
• تعیین معیارها و نظارت از فعالیت‌های مراکز آموزشی در ولایات و وزارت‌ها (کنترول کیفیت برنامه‌های آموزشی)؛
• رهبری و مدیریت بورسیه‌‌های کوتاه‌مدت داخل خدمت.

 

دیدگاه

– قرار گرفتن در جایگاه یک انستیتوت پیش‌گام در سطح منطقه.

 

نیازسنجی و تثبیت نیازهای آموزشی کارکنان خدمات ملکی

انستیتوت خدمات ملکی طی سال‌های گذشته، بیش از ۳۰٫۰۰۰ کارکن خدمات ملکی را تحت پروسۀ نیازسنجی آموزشی قرار داده و گزارش‌های کامل نیازهای آموزشی کارکنان خدمات ملکی را ترتیب و بر بنیاد آن، برنامه‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان خدمات ملکی را با درنظر داشت بودجه و امکانات مالی و تخنیکی خویش برگزار و تطبیق کرده است.

 

تحقیق و انکشاف مواد آموزشی

بخش دیگر از فعالیت‌های عمدۀ انستیتوت خدمات ملکی تحقیق و انکشاف مواد آموزشی برای برنامه‌های آموزشی است.

• تهیه و پژوهش مواد آموزشی در پنج بخش اساسی (مدیریت منابع بشری، مدیریت مالی، تهیه و تدارکات، مدیریت پروژه و پالیسی، استراتیژی و رهبری)؛
• تهیه و پژوهش بیش از ۲۶ عنوان مواد آموزشی؛
• انکشاف بیش از ۲۶ عنوان مواد آموزشی که از قبل موجود بوده است؛
• چاپ بیش از ۱۰۰۰۰ بستۀ آموزشی برای اشتراک‌کنندگان برنامه‌های آموزشی انستیتوت خدمات ملکی در مرکز و ولایات.

 

آموزش کارکنان سطح اجرایی

انستیتوت خدمات ملکی از طریق دفترهای ساحوی خویش، سالانه در حدود ۱۰۰۰ تن از کارکنان سطح اجرایی خدمات ملکی را در برنامه‌های آموزشی مختلف مدیریتی، مهارت‌های کامپیوتر و زبان انگلیس آموزش می‌دهد. این برنامه‌ها توانسته‌اند بخش اعظم کارکنان خدمات ملکی را زیر پوشش قرار بدهد.

 

برنامه توسعۀ مدیریت سطح متوسط (Mid-level Management Development Program):

این برنامه یک برنامۀ ۱۴ ماهه است که به هدف توان‌مندسازی کارکنان سطح متوسط خدمات ملکی (بست‌های ۳ و ۴) از راه‌اندازی می‌شود. برنامه MMD به حمایت پروژۀ ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (Capacity Building for Results) راه‌اندازی و سالانه ۱۰۰ تن از کارکنان خدمات ملکی را تحت پوشش قرار می‌دهد. با تکمیل موفقانۀ این برنامه، اشتراک‌کنندگان، توانایی انجام کار در بست‌های بالاتر (سطح عالی) را خواهند داشت.

 

برنامۀ کارآموزی اداری

• انستیتوت خدمات ملکی سالانه ۱۰۰ الی ۲۰۰ تن از فارغان پوهنتون‌ها را طی برنامۀ شش‌ماهۀ کارآموزی اداری آموزش می‌دهد. در این برنامه، برای کارآموزان، دانش، توانایی و مهارت‌های مدیریتی از طریق آموزش‌های داخل صنف و معرفی کارآموزان به وزارت‌ها / اداره‌های خدمات ملکی آموزش داده می‌شود. در صورتی که کارآموزان، این برنامه را موفقانه تکمیل کنند، مستحق تصدیق‌نامۀ کارآموزی می‌شوند که معادل یک سال تجربۀ کاری در خدمات ملکی شناخته می‌شود.
• با تطبیق برنامه کارآموزی اداری، از یک سو زمینۀ کار برای جوانانی که جدیداً از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند ایجاد می‌شود، از جانب دیگر، از طریق این برنامه، ادارات خدمات ملکی فرصت جذب کادرهای جوان را خواهند داشت.

 

بورسیه‌های کوتاه‌مدت

افزون بر برنامه‌های آموزشی داخلی، انستیتوت خدمات ملکی اسناد بیش از ۲۰٫۰۰۰ تن از کارکنان خدمات ملکی را به ۳۰۰۰ برنامۀ آموزشی طی مراحل نموده و در حدود ۸۰۰۰ تن از کارکنان خدمات ملکی را از طریق بورسیه‌های کوتاه‌مدت به کشورهای هند، جاپان، سنگاپور، کوریا، مالیزیا، هالند، اندونیزیا، تایلند و غیره فرستاده است.

 

نظارت و ارزیابی برنامه‌های آموزشی

ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی، برای بهبود عرضۀ خدمات آموزشی، رفع مشکلات، نواقص و افزایش میزان کیفیت برنامه‌های آموزشی، مطابق معیارهای تعیین‌شده، تمامی برنامه‌های آموزشی را در سطح مرکز و ولایات نظارت و ارزیابی می‌کند و گزارش‌های منظم از چه‌گونگی تطبیق برنامه‌های آموزشی را برای رفع مشکلات به تمامی بخش‌های مربوط می‌فرستد.

 

تهیۀ تصدیق‌نامه

ریاست عمومی انستیتوت خدمات ملکی برای تشویق و انگیزه‌دهی، در پایان هر دور از برنامه‌های آموزشی، برای آن شمار از کارکنان خدمات ملکی که برنامه‌های آموزشی را موفقانه سپری کرده‌اند تصدیق‌نامه تهیه می‌کند و به ریاست‌های منابع بشری ادارات مربوط ارسال می‌کند.

دست‌آورد های عمده

• تثبیت نیاز های آموزشی بیش از ۳۰۰۰۰ کارکن خدمات ملکی و معرفی آنان به برنامه‌های آموزشی؛
• تحقیق و انکشاف ۳۱ عنوان مواد آموزشی بخش‌های مختلف مدیریتی به شمول (آگاهی از قوانین، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، مدیریت تغییر، مدیریت خطر، مدیریت مشارکتی، مدیریت تصمیم‌گیری، مدیریت اثربخش، فرهنگ و رفتار سازمانی، مدیریت استرس، مدیریت حل منازعه، سازمان‌دهی، کنترول و نظارت، ارزیابی از اجراات، مهارت‌های دفترداری، اساسات اداره و مدیریت، رهبری، مهارت‌های کامپیوتر، زبان انگلیسی، مدیریت مبارزه علیه فساد اداری، تربیت مربیان، گزارش‌نویسی تحلیلی، دور متوسط و مقدماتی پنیج بخش اساسی مدیریت : مدیریت منابع بشری، مدیریت مالی، تهیه و تدارکات، مدیریت پروژه و پروپوزل‌نویسی، استراتیژی و پالیسی)؛
• آموزش بیش از ۵۰٫۰۰۰ کارکن خدمات ملکی ادارات مرکز و محلی در برنامه‌های آموزشی مختلف مدیریتی، زبان انگلیسی و مهارت‌های کمپیوتر؛
• آموزش بیش از ۵۰۰۰ هزار تن از فارغان مؤسسات تحصیلات عالی مرکز و ولایات در برنامه کارآموزی اداری؛
• آموزش ۱۰۰ تن از مدیران سطح متوسط ادارات مرکز در برنامۀ ۱۴ ماهه (توسعۀ مدیران سطح متوسط)؛
• طی مراحل اسناد بیش از ۲۰٫۰۰۰ هزار کارکن خدمات ملکی به ۳۰۰۰ برنامۀ آموزشی خارج از کشور؛
• معرفی بیش از ۱۰٫۰۰۰ کارکن خدمات ملکی برای ارتقای ظرفیت به کشورهای هندوستان، کوریای جنوبی، مالیزیا، سنگاپور، تایلند، هالند، جاپان و…

 

برنامه‌‌های آینده

• تأمین روابط کاری با انستیتوت‌های اداره عامه کشورهای منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی
• راه‌اندازی برنامۀ ماستری در بخش ادارۀ عامه؛
• راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای کارمندان عالی‌رتبه (بست‌های اول و دوم) ولایات و مرکز؛
• راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی درازمدت در بخش زبان انگلیسی.

 

نشانی انستیتوت خدمات ملکی: سرک افشار سیلو، جوار افغان کوریا.