ریاست فواید عامه ولایات فاریاب وفراه

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست فواید عامه ولایت فاریاب ۰۲۵۱-۳
  ریاست فواید عامه ولایت فراه ۰۲۵۵-۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست فواید عامه ولایات فاریاب وفراه

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۲)

وزارت/اداره:                  وزارت فواید عامه

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی حفظ و مراقبت سرکها

موقعیت بست:                   ولایت مربوطه

گزارشده به :                     مقام وزارت

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                   اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۵/۰۲/۱۴۰۰

 

———————————————————————————–

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت فواید عامه:

دورنمای ما ایجاد یک شبکه مصون ،موثر و کارای سرک در افغانستان  که شامل شاهراه های منطقوی ، شاهراه های  ملی ، و سرک های ولایتی به شمول پل ها بوده  و یک بخش خیلی عمده سیستم ترانسپورتی را برای مردم نجیب افغانستان تشکیل میدهد،میباشد.

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از چگونگی اعمار، ساخت و ساز، حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در سطح ولایت جهت تحقق اهداف وزارت.

وظایف تخصصی:

 1. نظارت از چگونگی ساخت و ساز، حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی در سطح ولایت جهت تحقق پلان و پروگرام اداره
 2. نظارت از استفاده معقول وسایل و وسایط جهت ترمیم وحفظ و مراقبت شاهراه ها و باز نگهداشتن شاهراه ها
 3. مدیریت و نظارت از تطبیق اهداف و پروگرام های وزارت به منظور بهبودی امور حفظ و مراقبتی مربوطه
 4. ارایه پیشنهادات در امور ساختمانی به ریاست عمومی حفظ و مراقبت زیربنا های ترانسپورتی جهت اخذ منظوری
 5. نظارت و کنترول از امور ساختمانی پروژه های تحت کار در ولایت مربوطه
 6. اقدام عاجل در جهت بر طرف نمودن تمامی عوارض تخنیکی سرکها، پل ها، پلچک ها بمنظور باز نگهداشتن شاهراه ها

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

   وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با شرکت های قراردادی جهت حصول اطمینان از تطبیق و تحقق برنامه ها مطابق معیارهای تعیین شده
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی با ادارات ذیربط جهت رسیدگی به امور کاری و حل مشکلات امور

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

    شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (انجنیری سیول، انجنیری سرک، انجنیری ساختمانهای ترانسپورتی، مهندسی و انجنیری سروی، انجینری ساختمان های هایدرولیک) و برای دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (حفظ و مراقبت سرک، سروی، دیزاین، ساخت و ساز سرک و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  تجربه مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  تجربه مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

مهارت ­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم