ریاست لابراتوارها

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته با حفظ حقوق کاندیدان اعلان قبلی به اعلان مجدد رقابتی  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست لابراتوارها ۰۶۰۸-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                      ریاست لابراتوارها

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                       وزارت معادن و پترولیم

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

بخش مربوطه:                   معینیت سروی جیولوجی

گزارشدهی به :                  معین سروی جیولوجی

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:          ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ الی ۱۴/۰۱/۱۴۰۰

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت معادن و پترولیم:

وزارت معادن وپطرولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته وتمام معادن جامد وهایدرو کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها و طرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی واجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف واستخراج متداوم معادن میسر میسازد.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه مدیریت و نظارت از امور تجزیه و تحلیل منرالها، احجار و هایدروکاربنها جهت تشخیص و تثبیت خواص فزیکی، میخانیکی و جیوکیمیاوی آن.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫ طرح و پلانگذاری معیاری سازی لابراتوارها که جوابگوی سکتور معادن افغانستان باشد.
۲٫ مدیریت از ثبت و راجستر نمونه ها با استفاده از تکنالوجی معاصر و حصول اطمینان از آماده سازی نمونه ها بشکل معیاری.
۳٫ مدیریت پروسه های آزمایش، تحلیل، تعبیر و تفسیر و حصول اطمینان از نتایج لابراتواری در رابطه به تشخیص و تثبیت خواص- میخانیکی و جیوکیمیاوی منرال ها و احجار.
۴٫ مدیریت پروسه آزمایش و حصول اطمینان از نتایج لابراتواری در رابطه به تثبیت کیفیت مواد هایدروکاربنی در هماهنگی با مراجع زیربط.
۵٫ نظارت از فعالیت های لابراتواری بمنظور بدست آوردن معلومات دقیق با در نظرداشت معیارات و استندرهای های قبول شده لابراتواری.
۶٫ حصول اطمینان و نظارت از حفظ، مراقبت و نگهداشت از وسایل و مواد مصرفی لابراتوار.
۷٫ نظارت و حصول اطمینان از اجرای پروسه های لابراتواری با درنظر داشت معیارهای صحت و مصونیت توسط کارمندان.
۸٫ حصول اطمینان از صحت نتایج تجزیه های لابراتواری و راپورها و شریک ساختن آن با مراجع مربوطه.
 
وظایف مدیریتی ۱٫تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
۲٫حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
۳٫انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
۴٫تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
۵٫تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
۶٫رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
۷٫رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛
۸٫رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
۹٫ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
۱۰٫اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
وظایف هماهنگی ۱٫ تامین هماهنگی تخنیکی در رابطه به تجزیه لابراتواری با مراجع زیربط در صورت نیاز.
۲٫ تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ذیربط جهت انسجام و پیشبرد بهتر امور.
 
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) تعدیل ماده ۹ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است  
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (جیولوجی و معادن، جیولوجی اقتصادی، پترولوجی، جیوکیمیا) و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.  
 
 
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های (امور جیولوجی و معادن، جیولوجی اقتصادی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
 
مهارتهای لازم ۱‌. ‌تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و به زبان انگلیسی.
۲‌. مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
۳‌. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.
 
موارد تشویقی ۱‌. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
۲‌.(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم

یک دیدگاه

  1. Pingback: Ministry Of Mines And Petroleum, Head Of Laboratories | AsanWazifa

Comments are closed.