ریاست مالی و اداری

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مالی و اداری ۰۷۹۳
 

مشخصات بست:

عنوان بست                     : ریاست مالی و اداری

بســــت                         :  دوم

وزارت/اداره                      :  اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

تعداد پست                       : (۱)

بخش مربوطه                    : معاونیت امور مالی و اداری

موقعیـــت                       : کابل

گزارشدهی به                   : معاون مالی و اداری

گزارشگیری از                   : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

این بست دارای امتیاز فوق العاده سوپر سکیل میباشد

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۳۰/۰۵/۱۳۹۸  الی  ۱۷/۰۶/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی و حسابی، طرح و ترتیب بودجه (عادی و انکشافی) اداره، جهت تحقق اهداف و برنامه ها.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. مدیریت طرح و ترتیب بودجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن در واحد های مرکزی و ولایتی اداره بر اساس برنامه از قبل تعیین شده؛
 3. حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودجه منظور شده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار، سالانه و نظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی و انکشافی به بخش های مربوطه اداره؛
 4. نظارت و مراقبت از حواله جات، معاشات، خریداری و جمع قید امور مربوط به خزانه دارها و اجراات فورمه های مصارفاتی و اجرائی حواله های اسعاری؛
 5. تامین هماهنگی بین شعبات مربوط بخش های اداره و خارج از اداره پیرامون موضوعات بودجوی و حسابی؛
 6. بررسی و ارزیابی از مصارف بودجه عادی و انکشافی توسط مصرف کننده گان در مرکز و ولایات؛
 7. حصول اطمینان از ارسال تخصیصات که از طریق مدیریت بودجه به واحد های دومی؛
 8. بررسی و نظارت از چگونگی ترتیب قطعیه سالانه مالی اداره؛
 9. وارسی و حصول اطمینان از صورت انتقال عواید اداره که از طریق مدیریت تحصیلی و عواید که به حساب دولت انتقال میابد.
 10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری اداره، جهت دستیابی به اهداف لازمه؛
 15. رهبری و مدیریت کارمندان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع؛
 16. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 17. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 18. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظرداشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

.۱ حد اقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های:  حقوق، اقتصاد، حسابداری، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت مالی و اداری، مدیریت عمومی، اداره عامهCA وACCA  به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

.۲تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مالی و یا حسابداری و یا تنظیم بودجه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛

.۳ تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و بلدیت با زبان انگلیسی.

.۴ داشتن مهارت های کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم