ریاست مالی و حسابی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه  دوم وزارت دولت در امور شهدا و معلولین را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ ریاست مالی و حسابی ۰۰۵۱

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                           ریاست مالی و حسابی

بســــت:                                دوم

تعداد بست:                            (۱)

موقعیت بست:                         کابل

وزارت/اداره:                             وزارت دولت در امور شهدا و معلولین

گزارشده به :                          مطابق ساختار تشکیلاتی

گزارش گیر از:                         مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان:              ۰۵/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۵/۱۱/۱۳۹۸

————————————————————————————————————-

هدف وظیفه: مدیریت ، نظارت وکنترول از پیشبرد امورمالی وحسابی ، طرح وترتیب بودجه (عادی وانکشافی ) وزارت جهت تحقق اهداف وبرنامه ها.

————————————————————————————————————-

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت طرح وترتیب بودجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن درواحد های مرکزی و ولایتی وزارت/اداره براساس برنامه ازقبل تعیین شده.
 2. حصول اطمینان از اخذ تخصیصات بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه بطور ربعوار ، سالانه ونظارت از ترتیب فورمه های تخصیصات، تعدیلات درتخصیص وارسال بودجه عادی وانکشافی به ادارات مربوطه وزارت/اداره؛
 3. بررسی وارزیابی ازمصارف بودجه عادی وانکشافی توسط مصرف کننده گان درمرکز وولایات .
 4. حصول اطمینان از ارسال تخصیصات ازطریق مدیریت بودجه به واحد های دومی .
 5. بررسی ونظارت از چگونگی ترتیب قطعیه سالانه مالی وزارت .
 6. وارسی وحصول اطمینان از صورت انتقال عواید وزارت که ازطریق مدیریت تحصیلی وعواید که به حساب دولت انتقال میابد .

 

وظایف مدیریتی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست؛
 3. ارایه گزارش ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. تأمین شفافیت وحسابدهی ازاجراآت کاری اداره جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 6. رهبری ومدیریت کارمندان تحت الاثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت الاثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. نظارت ومراقبت از حواله جات ، معاشات ، خریداری وجمع قید امورمربوط به خزانه دارها واجراات فورمه های مصارفاتی واجرائی حواله های اسعاری؛
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت الاثر؛
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

 

وظایف هماهنگی:

 1. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 2. تامین هماهنگی بین شعبات مربوط ریاست های وزارت وخارج از وزارت پیرامون موضوعات بودجوی وحسابی .

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اقتصاد، مدیریت مالی، اداره­تجارت، اداره عامه، حسابداری و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: مرتبط (تجربه مدیریتی، مسلکی و یا ترکیبی از تجربه های مرتبط مدیریتی و تخصصی مندرج در شرح وظیاف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از مؤسسات ملی و بین المللی داخلی و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و  یک سال برای دکتور ؛
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی ( پشتو و یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای احراز بست متذکره درخواست نمایند؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم