ریاست مالی و حسابی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مالی و حسابی ۰۲۴۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست مالی و حسابی

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     وزارت فواید عامه

بخش مربوطه:                  معینیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     معین مالی و اداری

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ الی ۱۸/۰۴/۱۳۹۹

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت فواید عامه:

دورنمای ما ایجاد یک شبکه مصون ،موثر و کارای سرک در افغانستان  که شامل شاهراه های منطقوی ، شاهراه های  ملی ، و سرک های ولایتی به شمول پل ها بوده  و یک بخش خیلی عمده سیستم ترانسپورتی را برای مردم نجیب افغانستان تشکیل میدهد،میباشد.

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان.

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و کنترول از پیشبرد امور مالی و حسابی، طرح و ترتیب بودجه (عادی و انکشافی) وزرات / اداره جهت تحقق اهداف وبرنامه ها.

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت وکنترول از طرح و ترتیب بودجه سالانه متکی به منابع ظرفیت های پولی و تطبیق آن در واحد های مرکزی و ولایتی وزارت بر اساس برنامه از قبل تعیین شده.
 2. حصول اطمینان از ترتیب درست فورمه های تخصیصات ،تعدیلات در تخصیص و ارسال بودجه عادی وانکشافی به ادارات مرکزی و قدمه های ولایتی مربوطه وزارت
 3. کنترول ونظارت از مصرف تخصیص بودجه منظورشده توسط وزارت مالیه
 4. نظارت ومراقبت ازحواله های معاشات، خریداری وجمع قید امور مربوط به خزانه دار ها، اجرای فورمه های مصارفاتی و اجرای حواله های اسعاری.
 5. بررسی وارزیابی مصارف بودجه عادی وانکشافی توسط مصرف کننده گان درمرکز و ولایات .
 6. حصول اطمینان از ارسال تخصیصات که از طریق مدیریت بودجه به واحد های دومی.
 7. بررسی و نظارت از چگونگی ترتیب قطعیۀ سالانه مالی وزارت.
 8. وارسی و حصول اطمینان از صورت انتقال عواید وزارت که از طریق مدیریت تحصیلی و عواید که به حساب دولت انتقال میآبد.
 9. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست مالی و حسابی و همچنان همآهنگی با تمام ریاست های وزارت در ارتباط به تخصیص و بودجه منظور شده.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 6. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 7. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.
 8. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی در ارتباط به تخصیصات، معاشات و بودجه با وزارت محترم مالیه.
 2. تأمین هماهنگی بین شعبات مربوط ریاست های وزارت و خارج ازوزارت پیرامون موضوعات بودجوی و حسابی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (اقتصاد، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابداری، مدیریت عمومی، CA, ACCA ،) و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

مرتبط در یکی از بخش­های (امور مالی و حسابی، دفترداری، بودجه سازی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  تجربه مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب) تجربه مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

۳ مهارت­های لازم

تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.

مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

 

 

موارد تشویقی:

(۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد

(۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم