ریاست مبارزه با حوادث ولایات فراه و زابل

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (دو بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مبارزه با حوادث ولایت فراه ۰۷۷۶
۲ ریاست مبارزه با حوادث ولایت زابل ۰۷۷۷

مشخصات بست

عنوان بست :                 ریاست مبارزه با حوادث ولایات فراه و زابل

وزارت/اداره :                   اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

بست :                         دوم

تعداد بست:                   (۲)

موقعیت:                       ولایت مربوطه

گزارش دهی به:            رئیس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

گرازش گیری از :           کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۱۵-۰۳-۱۴۰۰ الی ۲۵-۰۳-۱۴۰۰

 

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و نظارت از فعالیت های وقایوی و کاهش خطرات ناشی از حوادث، عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی داخلی  و خارجی جهت مؤثریت و مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین و احیاء مجدد آنها به اساس استندرد های قبول شده بین المللی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. نظارت و کنترول از پلان های تدابیری مدیران گزارشده در عرصه فعالیتهای قبل از وقوع حادثه و چگونگی تحقق فعالیتهای انجام شده بعد از وقوع حادثه به منظور پیشبرد بهتر امور ریاست مربوطه.
 2. نظارت، بررسی و شناسایی موارد ایجاد کننده خطر در محلات و مناطق آسیب پذیر و تطبیق استندرد ها و پالیسی های کاهش خطرات و اتخاذ تدابیر بعدی جهت عملکرد مؤثر.
 3. مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری جهت رسانیدن کمک های عاجل و به موقع و تامین شفافیت در توزیع کمک ها به متضررین و آسیب دیدگان ناشی از حوادث.
 4. تنظیم تمام امور مربوط به سکرتریت کمیته مبارزه با حوادث ولایتی.
 5. استفاده موثر از تمام منابع ملی و بین المللی جهت مدیریت حوادث در سطح ولایت.
 6. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه مطابق پلان کاری سالانه.

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 7. ارائه گزارش های ماهوار، ربعوار و سالانه به بخش مربوطه عندالضرورت جهت نیل به اهداف.
 8. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیربط مطابق به قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و تأمین ارتباط با نهاد های ملی و بین المللی در سطح ولایات جهت جلب کمک برای متضررین حوادث و کاهش خطرات حوادث.
 2. انسجام و هماهنگی فعالیت های آمادگی مبارزه با حوادث در مراحل مختلف حادثه با تمام اعضای کمیته اضطرار و لایتی و مؤسسات ملی و بین المللی ذیدخل در امر مدیریت حوادث در سطح مرکز و ولایت مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد  ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت/ادره حوادث، محیط زیست، انجنیری(ساختمانی و زمین شناسی، استحکام، سیول، معادن، هایدرولیک، مهندسی ساختمانی، مدیریت آب، شهرسازی، جیودیزی و کارتوگرافی، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، مدیریت تحول، مدیریت شهری، انکشاف پلانگذاری، مدیریت آب زیر زمینی، حقوق و علوم سیاسی، حکومتداری، زراعت(کارتیکلچر، اگرانومی، جنگلات و محیط زیست و بیوتکنولوژی) روانشناسی، انکشاف دهات، مصؤنیت غذایی و جامعه شناسی از داخل و خارج کشور و سایر رشته های مرتبط، و به درجات بلند تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری مرتبط:

 1. حداقل تجربه کاری  از داخل و یا خارج از کشور در یکی از بخش های مرتبط( پلانگذاری، همآهنگی وارتباطات امور مبارزه باحوادث ویا سایر مورد مندرج دراین لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و آشنایی)تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

الف (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 • درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم