ریاست مبارزه با حوادث ولایات( کابل، کندهار، بادغیس،لغمان، نمیروز،زابل، بامیان، بغلان، پروان، تخار، غزنی، هرات، میدان وردگ، کندز، غور، سمنگان، جوزجان، پنجشیر، کنر، بلخ پکتیکا و فاریاب)

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۲۲ بست) رتبه دوم اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  مبارزه با حوادث ولایت کابل ۰۳۴۰
۲ ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندهار ۰۳۴۲
۳ ریاست مبارزه با حوادث ولایت بادغیس ۰۳۴۳
۴ ریاست مبارزه با حوادث ولایت لغمان ۰۳۴۴
۵ ریاست مبارزه با حوادث ولایت نیمروز ۰۳۴۵
۶ ریاست مبارزه با حوادث ولایت زابل ۰۳۴۶
۷ ریاست مبارزه با حوادث ولایت بامیان ۰۳۴۷
۸ ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان ۰۳۴۸
۹ ریاست مبارزه با حوادث ولایت پروان ۰۳۴۹
۱۰ ریاست مبارزه با حوادث ولایت تخار ۰۳۵۱
۱۱ ریاست مبارزه با حوادث ولایت غزنی ۰۳۵۲
۱۲ ریاست مبارزه با حوادث ولایت هرات ۰۳۵۳
۱۳ ریاست مبارزه با حوادث ولایت میدان وردگ ۰۳۵۴
۱۴ ریاست مبارزه با حوادث ولایت کندز ۰۳۵۵
۱۵ ریاست مبارزه با حوادث ولایت غور ۰۳۵۶
۱۶ ریاست مبارزه با حوادث ولایت سمنگان ۰۳۵۷
۱۷ ریاست مبارزه با حوادث ولایت جوزجان ۰۳۵۸
۱۸ ریاست مبارزه با حوادث ولایت پنجشیر ۰۳۵۹
۱۹ ریاست مبارزه با حوادث ولایت کنر ۰۳۶۰
۲۰ ریاست مبارزه با حوادث ولایت بلخ ۰۳۶۱
۲۱ ریاست مبارزه با حوادث ولایت پکتیکا ۰۳۶۲
۲۲ ریاست مبارزه با حوادث ولایت فاریاب ۰۳۶۳

مشخصات بست:

عنوان بست              :  ریاست مبارزه با حوادث ولایات( کابل،  کندهار، بادغیس،لغمان، نمیروز،زابل، بامیان، بغلان، پروان،  تخار، غزنی، هرات، میدان وردگ، کندز، غور، سمنگان، جوزجان، پنجشیر، کنر، بلخ پکتیکا و فاریاب)

بست                       :  دوم

تعداد بست                 : (۲۲)

وزارت/اداره             :  اداره ملی آمادگی مبارزه باحوادث

موقعیت                   :  ولایات مربوطه

گزارش دهی به        :  به ریس عمومی اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث

گزارشگیری از    : مطابق به تشکیل منظور شده .

تاریخ نشر وختم اعلان: ۲۳/۸/۱۳۹۷ – ۰۷/۹/۱۳۹۷

 

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از فعالیت های وقایوی و کاهش خطرات و اثرات حوادث, عملیات اضطراری و تأمین زمینه استفاده شفاف از منابع مالی ملی و بین­المللی جهت موثریت و مثمریت پروسه کمک رسانی برای متضررین و احیاء مجدد به اساس استندرد های قبول شده بین المللی.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه برای دفتر ولایتی مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف اداره.
 2. نظارت و کنترول از پلان های تدابیری مدیران گزارشده در عرصه فعالیتهای قبل از وقوع حادثه و چگونگی تحقق فعالیتهای انجام شده بعد از وقوع حادثه به منظور پیشبرد بهتر امور ریاست مربوطه.
 3. نظارت، بررسی و شناسایی موارد ایجاد کننده خطر در محلات و مناطق آسیب پذیر و تطبیق استندرد ها و پالیسی های کاهش خطرات و اتخاذ تدابیر بعدی جهت عملکرد مؤثر.
 4. مدیریت و نظارت از عملیات اضطراری جهت رسانیدن کمک های عاجل و به موقع و تامین شفافیت در توزیع کمک ها به متضررین و آسیب دیده گان ناشی از حوادث.
 5. تنظیم, انسجام و هماهنگی فعالیت های آمادگی مبارزه با حوادث در مراحل مختلف حادثه با تمام اعضای کمیته اضطرار ولایتی و موسسات ملی و بین المللی ذیدخل در امر مدیریت حوادث در سطح ولایت مربوطه.
 6. تنظیم تمام امور مربوط به سکرتریت کمیته مبارزه با حوادث ولایتی.
 7. استفاده موثر از تمام منابع ملی و بین المللی جهت مدیریت حوادث درسطح ولایت.
 8. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 9. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.

 

 1. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه مطابق پلان کاری سالانه.
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد ها به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 6. اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف مقامات ذیصلاح مطابق احکام قانون و مقررات و اهداف اداره مربوطه.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت/اداره حوادث, محیط زیست، انجنیری (ساختمانی و زمین شناسی, استحکام, سیول, معادن, هایدرولیک, مهندسی ساختمانی, مدیریت آب, شهر سازی, جیودیزی و کارتوگرافی)، اقتصاد، اداره و تجارت, اداره عامه, مدیریت عمومی, پالیسی عامه, مدیریت پروژه, توسعه پایدار, مدیریت منابع طبیعی, مدیریت و رهبری, مدیریت دولتی, مدیریت تحول, مدیریت شهری, انکشاف پلانگذاری, مدیریت آب های زیر زمینی, حقوق و علوم سیاسی, حکومتداری, زراعت (هارتیکلچر, اگرانومی, جنگلات و محیط زیست و بیوتکنولوژی) روانشناسی, انکشاف دهات و مصونیت غذایی, جامعه شناسی و سایر رشته های مرتبط, و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط, حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری)و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

 


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم