ریاست مراقبت های صحی کوچی ها

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت صحت عامه  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مراقبت های صحی کوچی ها ۰۰۴۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست مراقبت های صحی کوچی ها

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:               وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

موقعیــت:                کابل

تعداد بست:               (۱)

گزارشده به:               ریاست عمومی طب وقایوی

گزارشگیر از:              کارمندان تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان:   ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ الی ۱۲/۱۱/۱۳۹۸

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

هدف وظیفه: عرضه خدمات مراقبت های صحی اولیه معیاری به تمام جمعیت کوچی نشین درکشوربه منظورکاهش مرگ و میر و مصابیت ها با توجه وتمرکزبه گروپ های آسیب پذیر، اطفال وخانم ها دربین جمعیت متذکره.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 • وظایف تحصصی بست:
 • ارزیابی وانکشاف وضعیت موجود ریاست مراقبت های صحی کوچی ها جهت پیشبرد بهترامور،
 • طرح وانکشاف برنامه های اصلاحی به منظورتغیردر اجراات وارائه خدمات بهتر؛
 • ایجاد وانکشاف میکانیزم هماهنگی برنامه مراقبت های صحی کوچی ها با ادارات ذیربط دولتی (وزارت داخله، ریاست انسجام امورکوچی ها، سرحدات، اقوام وقبایل ) جهت عرضه خدمات صحی مطمئن؛
 • تثبیت نیازمندی های صحی کوچی ها و طرح پیشنهادات و راه های حل آن به منظورعرضه خدمات صحی بهتر؛
 • طرح پالیسی ها واستراتیژی ها، پروتوکول ها و رهنمود های مربوط به مراقبت های صحی کوچی ها درمطابقت با پالیسی واستراتیژی های وزارت به منظور کنترول و وقایه امراض در بین نفوس کوچی نشین کشور؛
 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 • تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعواروسالانه ریاست درمطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت؛
 • تشخیص و پشنهاد نیازمندی های بودجود به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 • مدیریت واداره نمودن کارکنان تحت اثرغرض حصول اطمینان ازموثریت، تشویق وانظباط کاری شان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند؛
 • ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت؛
 • تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 • رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه.
 • رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان واطفال ومقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح ازفعالیت ها ودستاورد های ریاست مربوطه
 • اجرای سائر وظایف که توسط مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی بست:
 • تأمین ارتباط وهماهنگی با مؤسسات، دونرها ودست اندرکاران ذیربط در رابطه به خدمات مؤثر و با کیفیت مراقبت های صحی کوچی ها جهت جلب همکاری های مالی وتخنیکی؛

——————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طبی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 3. مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 4. مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 5. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

 1. موارد تشویقی:
 2. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛
 3. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم