ریاست مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت صنعت و تجارت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی ۰۵۵۵-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی

بســــت:                        دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                      وزارت صنعت و تجارت

بخش مربوطه:                  ریاست عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     رئیس عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری

گزارش گیر از:                   کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۹/۰۲/۱۴۰۰ الی ۱۶/۰۲/۱۴۰۰

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت صنعت و تجارت:

وزارت صنعت و تجارت یک نهاد پالیسی ساز است که در راستای تحقق اهدافی چون فراهم سازی سهولت ها برای سرمایه گذاران،‌  افزایش صادرات، ورشد صنعت برای افزایش تولیدات داخلی با همکاری نزدیک سکتور خصوصی فعالیت می نماید.  این نهاد سه اصل اساسی جهت رسیدن به اهداف خویش تعریف نموده است. (۱)رشد فضای سرمایه گذاری با آوردن اصلاحات اساسی در قوانین، پالیسی ها و طرزالعمل ها، (۲) تبدیل نمودن افغانستان از یک کشور وارد کننده به یک کشور صادر کننده، (۳) رشد صنعت با فراهم سازی سهولت های چون توزیع زمین برای صنعت گذاران در پارکهای صنعتی.

هدف وظیفه:

نظارت، تنظیم و مدیریت بخش پذیرش مراجعین طبق معیار های جدید به منظور تحلیل معلومات در ویب سایت و تامین ارتباطات با ادارات و مراجع زیدخل در اداره.

وظایف تخصصی بست:

 1. حصول اطمینان از فعالیت های مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی طبق اهداف و پروسیجر های کاری به منظور ارایه خدمات و فراهم آوری تسهیلات برای مراجعین.
 2. طرح و ترتیب طرزالعمل جامع جهت فعالیت ها و اهداف مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی غرض اجراات موثر در اداره.
 3. ارایه مشوره های سودمند تخنیکی و مسلکی به منظور تطبیق طرزالعمل و پالیسی های کاری در مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی به رئیس عمومی ثبت مرکزی و مالکیت فکری.
 4. طرح و ترتیب دیتابیس مرکز واحد خدمات جهت ثبت فعالیت های انجام شده وارایه گزارشات آن به رئیس عمومی ثبت مرکزی و مالکیت های فکری.
 5. رهبری و مدیریت از پذیرش مراجعین در اداره ثبت مرکزی و مالکیت های فکری به منظور جلوگیری از ضیاع وقت آنها و همچنان رسیدگی به مشکلات شان در اداره مربوطه.

وظایف مدیریتی بست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و ستراتیژی اصلاحات وزارت صنعت و تجارت جهت بدست آوردن اهداف ستراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان های بخش ریاست مرکز واحد خدمات ثبت مرکزی
 3. رهبری و ارایه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 6. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعیین شده
 7. تامین شفافیت و حسابدهی از اجراات کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و به موقع
 9. ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراات، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقاء ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط کاری با ریاست های ثبت مرکزی و مالکیت های فکری به منظور اجرای بهتر امور در وقت و زمان معین آن.
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با کارکنان تحت اثر، بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط داخلی و خارج اداره جهت حصول اهداف متوقعه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی :

داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، اقتصاد، اداره صنعت، اداره عامه، حقوق، پالیسی عامه، صنعت و تجارت، تجارت بین الملل، مدیریت بازرگانی، تجارت(Commerce)، مدیریت عمومی، کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (توزیع جواز تجارتی، ثبت فعالیت های تجارتی، حقوق مالکیت فکری، ثبت علام تجارتی، حمایت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری، سیستم های معلوماتی، تشویق سرمایه گذاری خصوصی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره: سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوتکاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم